Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 67,035,318

 On the substructures $\nabla$ and $\triangular$
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Cong Quynh, M. Tamer Kosan
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Rocky Mountain Journal of Mathematics; Số: 45(2);Từ->đến trang: 661-674;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
In this paper, we discuss the question of when the substructures: the singular sub-bimodule $\Delta[M,N]$ and the cosingular bi-submodule $\nabla[M,N]$ of $Hom(M,N)$ are equal to zero. Some well-known results of regular rings are obtained. Moreover, the substructures $\Delta[M,N]$ and $\nabla[M,N]$ with $M$ and $N$ that are direct sum of submodules are studied.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn