Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 67,028,183

 Supplemented Morphism s
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Arda Kor, Truong Cong Quynh, M. Tamer Kosan and S. Sahinkaya
Nơi đăng: Math. J. Okayama Univ.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 57;Từ->đến trang: 99-110;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Let $M$ be an $R$-module and $N$ an $M$-generated $R$-module. The module $N$ is called
$[M,N]$-supplemented if the left $E_M$-module $[M,N](=\Hom_R(M,N))$ is supplemented. The concept of supplemented morphisms of modules is defined and studied, and the connection with the coclosed submodules is established. Finally, the relationship of supplememented morphism to the Jacobson
radical $J[M,N]$ of $[M,N]$ is considered at the end of the paper.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn