Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,398,245

 On automorphism-invariant modules
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Cong Quynh and M. Tamer Kosan
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Journal of Algebra and its Application
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 5;Từ->đến trang: 1550074, 11 pp;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Let $M$ and $N$ be two modules. $M$ is called automorphism $N$-invariant if for any essential submodule $A$ of $N$, any essential monomorphism $f : A \rightarrow M$ can be extended to some $g \in Hom(N, M)$. $M$ is called automorphism-invariant if $M$ is automorphism $M$-invariant. This notion is motivated by auto-invariant modules analog discussed in a recent paper by Lee and Zhou \cite{Lee-Zhou}. Basic properties of mutually automorphism-invariant modules and automorphism-invariant modules are proved and their connections with pseudo-injective modules are addressed.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Let $M$ and $N$ be two modules. $M$ is called automorphism $N$-invariant if for any essential submodule $A$ of $N$, any essential monomorphism $f : A \rightarrow M$ can be extended to some $g \in Hom(N, M)$. $M$ is called automorphism-invariant if $M$ is automorphism $M$-invariant. This notion is motivated by auto-invariant modules analog discussed in a recent paper by Lee and Zhou \cite{Lee-Zhou}. Basic properties of mutually automorphism-invariant modules and automorphism-invariant modules are proved and their connections with pseudo-injective modules are addressed.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn