Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,604

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Đào Thị Trang
Đề tài: Một số mở rộng của môđun nội xạ và các vành liên quan
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Huế

 2019

 2023

[2]Nguyễn Thị Thu Hà
Đề tài: Môđun nội xạ cốt yếu:  Đặc trưng và các mở rộng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Huế

 2014

 2018

[3]Võ Thị Hồng Sương
Đề tài: Môđun nội xạ trực tiếp đơn

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[4]Trần Thị Minh Hà
Đề tài: Môđun bất biến đẳng cấu

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[5]Phan Chí Dũng
Đề tài: Các đặc trưng của vành nội xạ đơn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn