Trần Đức Học
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,360,311

 
Mục này được 23718 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Đức Học
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/05/1987
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Tại: Đại Học Xây Dựng
Đơn vị công tác: Chuyển công tác; Chuyển công tác
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Quản lý dự án; Tại: Đài Loan
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Khoa QLDA, Đại học bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán tiến hóa vi phân đa mục tiêu trong tối ưu tiến độ và chi phí cho dự án. Tác giả: Trần Đức Học, Nguyễn Quang Trung, Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 98-102. Năm 2016. (Apr 12 2016 9:22PM)
[2]Tham luận: Báo cáo hội nghị: Tối ưu cân bằng thời gian, chi phí và chất lượng cho dự án xây dựng sử dụng thuật toán Đối lập tiến hóa vi phân đa mục tiêu. Tác giả: Trần Đức Học, Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức. Hội thảo khoa học "công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015. Trang: 1-9. Năm 2015. (Oct 24 2015 4:05PM)
[3]Tham luận: Báo cáo hội nghị: Tối ưu nhiều tài nguyên cân bằng trong nhiều dự án sử dụng thuật toán các sinh vật cộng sinh tìm kiếm. Tác giả: Trần Đức Học, Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức, Doddy Prayogo. Hội thảo khoa học "công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015. Trang: 1-7. Năm 2015. (Oct 24 2015 4:09PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An efficient hybrid differential evolution based serial method for multimode resource-constrained project scheduling. Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran. KSCE Journal of Civil Engineering
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 20. Pages: 1-11. Year 2016.
(Dec 13 2015 9:41PM)
[2]Article: Using Fuzzy Clustering Chaotic-based Differential Evolution to solve multiple resources leveling in the multiple projects scheduling problem. Authors: Duc-Hoc Tran, Min-Yuan Cheng, and Anh-Duc Pham. Alexandria Engineering Journal. No: 0. Year 2016. (Apr 12 2016 9:24PM)
[3]Presentations: Domestic conference: Hybrid Artificial Bee Colony with Differential Evolution for Optimizing Multiple Resources Levelling in Multiple Projects. Authors: Duc-Hoc Tran and Min-Yuan Cheng. The 16th Symposium on Construction Engineering and Management—CEM 2015/ Kỷ yếu hội nghị. Year 2015. (Apr 12 2016 9:27PM)
[4]Article: Chaotic Initialized Multiple Objective Differential Evolution with Adaptive Mutation Strategy (CA-MODE) for Construction Project Time-Cost-Quality Trade-Off. Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran, Minh-Tu Cao
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Journal of Civil Engineering and Management
marriage affairs open i want an affair
. No: 0. Pages: 1-12. Year 2015.
(Oct 24 2015 3:37PM)
[5]Article: Opposition-based Multiple Objective Differential Evolution (OMODE) for optimizing work shift schedules. Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran. Automation in Construction
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 55. Pages: 1-14. Year 2015.
(Dec 13 2015 9:43PM)
[6]Article: Optimizing Multiple-Resources Leveling in Multiple Projects Using Discrete Symbiotic Organisms Search. Authors: Min-Yuan Cheng, Doddy Prayogo, Duc-Hoc Tran. Journal of Computing in Civil Engineering. No: 0. Pages: 1-9. Year 2015. (Dec 13 2015 9:47PM)
[7]Article: Integrating Chaotic Initialized Opposition Multiple-Objective Differential Evolution and Stochastic Simulation to Optimize Ready-Mixed Concrete Truck Dispatch Schedule. Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Journal of Management in Engineering. No: 0. Pages: 1-11. Year 2015. (Dec 13 2015 9:50PM)
[8]Article: Fuzzy Clustering Chaotic-based Differential Evolution for Resource Leveling in Construction Projects. Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran, Nhat-Duc Hoang. Journal of Civil Engineering and Management
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 0. Pages: 1-12. Year 2015.
(Oct 24 2015 4:00PM)
[9]Article: Hybrid multiple objective artificial bee colony with differential evolution for the time–cost–quality tradeoff problem. Authors: Duc-Hoc Tran, Min-Yuan Cheng, Minh-Tu Cao. Knowledge-Based Systems. No: 74. Pages: 176-186. Year 2015. (Sep 23 2015 8:39AM)
[10]Article: Using a Fuzzy Clustering Chaotic-Based Differential Evolution with Serial Method to Solve Resource-Constrained Project Scheduling Problems. Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran, Yu-Wei Wu. Automation in Construction
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. No: 0. Pages: 88–97. Year 2014.
(Oct 24 2015 3:46PM)
[11]Article: Two-phase Differential Evolution for the Multi-objective Optimization of Time-Cost Tradeoffs in Resource-Constrained Construction Projects. Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. IEEE Transactions on Engineering Management. No: 3. Pages: 450 - 461. Year 2014. (Oct 24 2015 3:58PM)
[12]Article: A hybrid fuzzy inference model based on RBFNN and artificial bee colony for predicting the uplift capacity of suction caissons. Authors: Min-Yuan Cheng, Minh-Tu Cao, Duc-Hoc Tran. Automation in Construction. No: 41. Pages: 60–69. Year 2014. (Dec 13 2015 10:02PM)
[13]Presentations: International Conference: Opposition Based Multiple Objective Differential Evolution (OMODE) for Time-Cost-Environment Impact Tradeoff on Construction Operation. Authors: Duc-Hoc Tran, Min-Yuan Chengcvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cardswalgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens. International Symposium on Reliability Engineering and Risk Management 2014. Pages: 1-5. Year 2014. (Dec 13 2015 10:15PM)
[14]Article: Opposition-based Multiple Objective Differential Evolution (OMODE) to Solve the Time-Cost-Environment Impact Trade-off Problem in Construction Projects. Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran. Journal of Computing in Civil Engineering. No: 5. Pages: 1-10. Year 2014. (Oct 24 2015 3:54PM)
[15]Presentations: Domestic conference: Solutions to Time-Cost-Quality Tradeoff using Hybrid Multiple Objective Artificial Bee Colony with Different Evolution. Authors: Duc-Hoc Tran and Min-Yuan Cheng. The 18th Symposium on Construction Engineering and Management—CEM 2014/ Kỷ yếu hội nghị. Year 2014. (Apr 12 2016 9:31PM)
[16]Presentations: Domestic conference: Fuzzy Clustering Chaotic-based Differential Evolution for Construction Project Resource Leveling. Authors: Min-Yuan Cheng, Duc-Hoc Tran, and Nhat-Duc Hoang. The 16th Symposium on Construction Engineering and Management—CEM 2012 Taichung-Taiwan/ Kỷ yếu hội nghị. Year 2012. (Apr 12 2016 9:33PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Một số vấn đề gặp phải khi tính toán nhà cao tầng khung thép

 Kỹ thuật

 2009

 423/QĐ-ĐTN

 Trường Đại học xây dựng

marriage affairs open i want an affair
losartankalium krka bivirkninger go losartan
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
  
 Khen thưởng
[1] Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Năm: 2010.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn