Trần Đình Khôi Nguyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,360,145

 
Mục này được 54222 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Đình Khôi Nguyên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/00/1970
Nơi sinh: Hải Châu
Quê quán Hải Châu
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Giám hiệu; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Tài chính; Tại: AIT- Bangkok, Thái Lan
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2012
Dạy CN: Kế toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 71, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0903554488
Email: nguyen.tdk@due.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Hoàn thiện công tác kế toán ở các doanh nghiệp du lịch trong điều kiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Chủ nhiệm: TS. Ngô Hà Tấn. Mã số: B2004. Năm: 2006. (May 18 2011 9:11AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính tại các DN trên địa bàn thành phố Đà nẵng. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm đề tài. Mã số: B2004. Năm: 2005. (May 16 2011 2:41PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Đổi mới nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Chủ nhiệm: TS. Trương Bá Thanh. Mã số: B1999. Năm: 2001. (May 18 2011 9:10AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Bàn về phương pháp kế toán quản trị. Chủ nhiệm: Th.S Trần Đình Khôi Nguyên. Mã số: DN1998. Năm: 1998. (May 18 2011 9:08AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng thẻ điểm cân bằng cho Công ty TNHH MTV xuất khẩu thủy sản khánh hòa (KHASPEXCO). Tác giả: Phạm Thị Lan Hương*; Trần Đình Khôi Nguyên; Nguyễn Văn Ngọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(99).2016. Trang: 24. Năm 2016. (Apr 7 2016 3:46PM)
[2]Bài báo: Xây dựng chỉ số then chốt đánh giá thực hiện công việc theo hướng tiếp cận BSC cho các DN chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa. Tác giả: Phan Thị Xuân Hương, Trần Đình Khôi Nguyên. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 212, tháng 2 năm 2015. Trang: 82-93. Năm 2015. (Jul 27 2015 6:07PM)
[3]Bài báo: Xây dựng bản đồ chiến lược cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa. Tác giả: Phan Thị Xuân Hương, Trần Đình Khôi Nguyên. Tạp chí phát triển kinh tế
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 289, tháng 11 (2014). Trang: 108-207. Năm 2014.
(Jul 27 2015 6:02PM)
[4]Bài báo: Bàn về thang đo các nhân tố phi tài chính ảnh hưởng vận dụng chuẩn mực kế toan trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt nam. Tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên. Kinh tế và Phát triển
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 190. Trang: 54-60. Năm 2013.
(Jul 12 2013 11:18AM)
[5]Tham luận: Định hướng phát triển chuẩn mực kế toán Việt nam trong quá trình phát triển kinh tế. Tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên. Hội thảo Kế toán - Kiểm toán trong quá trình cải cách và hội nhập
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 8-16. Năm 2012.
(Jul 12 2013 11:21AM)
[6]Bài báo: Chính sách kế toán trong doanh nghiệp. Tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 260. Trang: 41-46. Năm 2012. (Jul 12 2013 3:47PM)
[7]Bài báo: Phát họa mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kinh tế và Phát triển. Số: 175 (II). Trang: 71-78. Năm 2012. (Jul 12 2013 3:49PM)
[8]Bài báo: Bàn về mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến vận dung chế độ kế toán trong các DNVVN. Tác giả: TS. Trần Đình Khôi Nguyên
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chi Khoa học công nghệ, Đại học Đà nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2010.
(May 18 2011 9:26AM)
[9]Bài báo: “Đổi mới công tác đào tạo chuyên ngành kế toán trong điều kiện hội nhập kinh tế”. Tác giả: PGS. TS. Trương Bá Thanh, TS. Trần Đình Khôi Nguyên. Tạp chi Khoa học công nghệ, Đại học Đà nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Năm 2007.
(May 18 2011 9:13AM)
[10]Bài báo: Bàn về cách xác định điểm hòa vốn trong các doanh nghiệp sản xuất. Tác giả: Th.S Trần Đình Khôi Nguyên. Tạp chí kế toán
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 14, 15. Năm 1997.
(May 18 2011 9:18AM)
[11]Tham luận: Đổi mới công tác đào tạo chuyên ngành kế toán trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Tác giả: PGS.TS. Trương bá Thanh, TS. Trần Đình Khôi Nguyên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội Thảo chuyên ngành kế toán tại ĐH Kinh tế quốc dân. Năm 1996. (May 18 2011 9:19AM)
[12]Tham luận: Một cách tiếp cận phân tích cấu trúc tài chính. Tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên. Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học Kinh tế, ĐH Đà nẵng. Năm 1996. (May 18 2011 9:21AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: An institutional theory approach to exploring accounting regulations in Vietnam. Authors: Nguyễn Công Phương, Trần Đình Khôi Nguyên. Kỷ yếu Hội thảo khoa học kế toán 2015. Pages: 201-211. Year 2015. (Jul 27 2015 6:09PM)
[2]Article: Capital structure in Small and Medium-sized enterprises: the case of VietNam. Authors: Trần Đình Khôi Nguyên, Ramachandran
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Asean Economic Bulletin
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: Volume 23. Year 2006.
(May 18 2011 9:15AM)
[3]Presentations: . Authors: Trần Đình Khôi Nguyên
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Hội thảo quốc tế "Nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNVVN Việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế" tại ĐH Kinh tế TP HCM
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 2005.
(May 18 2011 9:23AM)
  
 Sách và giáo trình
(May 16 2011 2:43PM)(May 17 2011 8:11PM)(May 17 2011 8:10PM)(May 17 2011 8:08PM)(May 22 2011 4:50AM)(May 22 2011 4:52AM)(May 22 2011 4:53AM)
[1]

Giáo Trình Kế toán tài chinh doanh nghiệp (phần 1)

Chủ biên: TS Trần ĐÌnh Khôi Nguyên. Đồng tác giả:

Th.S. Lê Thị Kim Hoa, Th.S Nguyễn Thị Thu Hà, Th.S Phạm Hoài Hương, Th.s Lê Văn Nam

.
Nơi XB: NXB Tài Chính. Năm 2010.
[2]Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp (phần 2) Chủ biên: TS. Nguyễn Công Phương. Đồng tác giả: TS. Trần Đình Khôi Nguyên, Th.s Lê Văn Nam, Th.s Phạm Hoài Hương. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2010.
[3]Giáo trình kế toán quản trị Chủ biên: PGS.TS. Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: TS. Trần Đình Khôi Nguyên, Th.s Lê Văn Nam. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2008.
[4]

Nguyên lý kế toán

Chủ biên: TS. Trần Đình Khôi Nguyên. Đồng tác giả:

TS. Hoàng Tùng, Th.s Lê Văn Nam, Th.S Phạm Hoài Hương, Th.s Đoàn Ngọc Phi Anh

.
Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2007.
[5]Kế toán tài chính - Phần 1 Chủ biên: Th.S Lê Thị Kim Hoa. Đồng tác giả: Th.S Đoàn Thị Ngọc Trai, Th.S Nguyễn Thị Thu Hà, Th.s Trần Đình Khôi Nguyên. Nơi XB: NXB Giáo Dục. Năm 2000.
[6]Phân tích hoạt động kinh doanh - Phần 1 Chủ biên: Th.S Ngô Hà Tấn. Đồng tác giả: Th.s Trần Đình Khôi Nguyên, Hoàng Tùng. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2000.
[7]

Lý thuyết hạch toán kế toán

Chủ biên: Th.s Ngô Hà Tấn. Đồng tác giả: Th.S Trần Đình Khôi Nguyên, Hoàng Tùng. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1999.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán quản trị nâng cao
Ngành: Kế toán
 2009 Cao học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Đại học kinh tế
[2]Phương pháp NCKH
Ngành: Kế toán
 2008 Cao học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học kinh tế
[3]Kế toán quốc tế
Ngành: Kế toán
 2000 Cao học  Đại học kinh tế
[4]Phân tích tài chính doanh nghiệp
Ngành: Kế toán
 1998 Sinh viên hệ chính qui Cao học  Đại học kinh tế
[5]Kế toán quản trị
Ngành: Kế toán
 1996 Sinh viên hệ chính qui
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Đại học kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn