Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,547

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng thẻ điểm cân bằng cho Công ty TNHH MTV xuất khẩu thủy sản khánh hòa (KHASPEXCO). Tác giả: Phạm Thị Lan Hương*; Trần Đình Khôi Nguyên; Nguyễn Văn Ngọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(99).2016. Trang: 24. Năm 2016. (Apr 7 2016 3:46PM)
[2]Bài báo: Xây dựng chỉ số then chốt đánh giá thực hiện công việc theo hướng tiếp cận BSC cho các DN chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa. Tác giả: Phan Thị Xuân Hương, Trần Đình Khôi Nguyên. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 212, tháng 2 năm 2015. Trang: 82-93. Năm 2015. (Jul 27 2015 6:07PM)
[3]Bài báo: Xây dựng bản đồ chiến lược cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa. Tác giả: Phan Thị Xuân Hương, Trần Đình Khôi Nguyên. Tạp chí phát triển kinh tế
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 289, tháng 11 (2014). Trang: 108-207. Năm 2014.
(Jul 27 2015 6:02PM)
[4]Bài báo: Bàn về thang đo các nhân tố phi tài chính ảnh hưởng vận dụng chuẩn mực kế toan trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt nam. Tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên. Kinh tế và Phát triển
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 190. Trang: 54-60. Năm 2013.
(Jul 12 2013 11:18AM)
[5]Tham luận: Định hướng phát triển chuẩn mực kế toán Việt nam trong quá trình phát triển kinh tế. Tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên. Hội thảo Kế toán - Kiểm toán trong quá trình cải cách và hội nhập
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 8-16. Năm 2012.
(Jul 12 2013 11:21AM)
[6]Bài báo: Chính sách kế toán trong doanh nghiệp. Tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 260. Trang: 41-46. Năm 2012. (Jul 12 2013 3:47PM)
[7]Bài báo: Phát họa mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kinh tế và Phát triển. Số: 175 (II). Trang: 71-78. Năm 2012. (Jul 12 2013 3:49PM)
[8]Bài báo: Bàn về mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến vận dung chế độ kế toán trong các DNVVN. Tác giả: TS. Trần Đình Khôi Nguyên
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chi Khoa học công nghệ, Đại học Đà nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 2010.
(May 18 2011 9:26AM)
[9]Bài báo: “Đổi mới công tác đào tạo chuyên ngành kế toán trong điều kiện hội nhập kinh tế”. Tác giả: PGS. TS. Trương Bá Thanh, TS. Trần Đình Khôi Nguyên. Tạp chi Khoa học công nghệ, Đại học Đà nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Năm 2007.
(May 18 2011 9:13AM)
[10]Bài báo: Bàn về cách xác định điểm hòa vốn trong các doanh nghiệp sản xuất. Tác giả: Th.S Trần Đình Khôi Nguyên. Tạp chí kế toán
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 14, 15. Năm 1997.
(May 18 2011 9:18AM)
[11]Tham luận: Đổi mới công tác đào tạo chuyên ngành kế toán trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Tác giả: PGS.TS. Trương bá Thanh, TS. Trần Đình Khôi Nguyên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội Thảo chuyên ngành kế toán tại ĐH Kinh tế quốc dân. Năm 1996. (May 18 2011 9:19AM)
[12]Tham luận: Một cách tiếp cận phân tích cấu trúc tài chính. Tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên. Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học Kinh tế, ĐH Đà nẵng. Năm 1996. (May 18 2011 9:21AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: An institutional theory approach to exploring accounting regulations in Vietnam. Authors: Nguyễn Công Phương, Trần Đình Khôi Nguyên. Kỷ yếu Hội thảo khoa học kế toán 2015. Pages: 201-211. Year 2015. (Jul 27 2015 6:09PM)
[2]Article: Capital structure in Small and Medium-sized enterprises: the case of VietNam. Authors: Trần Đình Khôi Nguyên, Ramachandran
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Asean Economic Bulletin
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: Volume 23. Year 2006.
(May 18 2011 9:15AM)
[3]Presentations: . Authors: Trần Đình Khôi Nguyên
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Hội thảo quốc tế "Nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNVVN Việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế" tại ĐH Kinh tế TP HCM
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Year 2005.
(May 18 2011 9:23AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn