Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,803,769

 Một cách tiếp cận lý thuyết định chế để giải thích hệ thống kế toán ở Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Công Phương, Trần Đình Khôi Nguyên
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học kế toán 2015; Số: ISBN 978-604-84-0781-0;Từ->đến trang: 201-211;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn