Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,636

 Định hướng phát triển chuẩn mực kế toán Việt nam trong quá trình phát triển kinh tế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên
Nơi đăng: Hội thảo Kế toán - Kiểm toán trong quá trình cải cách và hội nhập
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 204-2012/CXB/04-05/Dan;Từ->đến trang: 8-16;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn