Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

(May 16 2011 2:43PM)(May 17 2011 8:11PM)(May 17 2011 8:10PM)(May 17 2011 8:08PM)(May 22 2011 4:50AM)(May 22 2011 4:52AM)(May 22 2011 4:53AM)
[1]

Giáo Trình Kế toán tài chinh doanh nghiệp (phần 1)

Chủ biên: TS Trần ĐÌnh Khôi Nguyên. Đồng tác giả:

Th.S. Lê Thị Kim Hoa, Th.S Nguyễn Thị Thu Hà, Th.S Phạm Hoài Hương, Th.s Lê Văn Nam

.
Nơi XB: NXB Tài Chính. Năm 2010.
[2]Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp (phần 2) Chủ biên: TS. Nguyễn Công Phương. Đồng tác giả: TS. Trần Đình Khôi Nguyên, Th.s Lê Văn Nam, Th.s Phạm Hoài Hương. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2010.
[3]Giáo trình kế toán quản trị Chủ biên: PGS.TS. Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: TS. Trần Đình Khôi Nguyên, Th.s Lê Văn Nam. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2008.
[4]

Nguyên lý kế toán

Chủ biên: TS. Trần Đình Khôi Nguyên. Đồng tác giả:

TS. Hoàng Tùng, Th.s Lê Văn Nam, Th.S Phạm Hoài Hương, Th.s Đoàn Ngọc Phi Anh

.
Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2007.
[5]Kế toán tài chính - Phần 1 Chủ biên: Th.S Lê Thị Kim Hoa. Đồng tác giả: Th.S Đoàn Thị Ngọc Trai, Th.S Nguyễn Thị Thu Hà, Th.s Trần Đình Khôi Nguyên. Nơi XB: NXB Giáo Dục. Năm 2000.
[6]Phân tích hoạt động kinh doanh - Phần 1 Chủ biên: Th.S Ngô Hà Tấn. Đồng tác giả: Th.s Trần Đình Khôi Nguyên, Hoàng Tùng. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2000.
[7]

Lý thuyết hạch toán kế toán

Chủ biên: Th.s Ngô Hà Tấn. Đồng tác giả: Th.S Trần Đình Khôi Nguyên, Hoàng Tùng. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1999.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn