Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,067,576

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xử lý hiện tượng lún không đều của đoạn chuyển tiếp giữa đường và công trình trên đường ôtô cao tốc bằng phương pháp cọc mũ kết hợp cọc đất - xi măng. Tác giả: Thân Vĩnh Dự, Trần Đức Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12(61)/2012. Trang: 43-49. Năm 2012. (Mar 12 2013 8:24PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng thanh căng ứng suất trước trong dầm liên hợp thép - bêtông để ứng dụng trong công trình xây dựng nhịp lớn. Tác giả: Trần Đức Long - Huỳnh Minh Sơn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học CÔng nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60)/2012. Trang: 84-89. Năm 2012. (Mar 12 2013 8:17PM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của độ cứng và chiều dài kết cấu nhịp đến dao động cảu cầu dầm liên tục nhiều nhịp dưới tác dụng của tải trọng di động. Tác giả: TS Nguyễn Xuân Toản, ThS Trần Đức Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4[45]. Trang: 243-249. Năm 2011.
(Oct 3 2012 10:18AM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của tốc độ và khối lượng xe di động đến dao động của cầu dầm liên tục nhiều nhịp. Tác giả: TS Nguyễn Xuân Toản, ThS Trần Đức Long
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 8/2011. Trang: 23-25. Năm 2011. (Oct 3 2012 10:29AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Impact of the porosity of coarse aggregates on the structuration of the paste-aggregate interface: Elementary model study. Authors: Tran Duc Long, Cassagnabère Franck, Mouret Michel. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure. Springer, Singapore. No: CIGOS 2019. Pages: 441-446. Year 2019. (Jun 10 2020 4:15PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn