Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,209,789

 Tính toán cầu Dây văng chịu tải trọng động đất theo mô hình không gian bằng phương pháp phần tử hữu hạn
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Bảo Nguyên; Thành viên:  Trần Đức Long
walgreens prints coupons open free printable coupons
Số: T2013-06-38 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn