Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,852,748

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xe ben sụp hố. Tác giả: Trần Đình Mai. Báo Đà Nẵng. Số: 5766 - Thứ 4 22-6-2016. Trang: trang 4. Năm 2016. (Nov 17 2016 6:05PM)
[2]Bài báo: Rộn ràng những sân chơi cho sinh viên Đà Nẵng. Tác giả: Trần Đình Mai
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tuần báo Sinh viên Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 19. Trang: 25. Năm 2012.
(Oct 10 2012 3:38PM)
[3]Tham luận: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên . Tác giả: Trần Đình Mai. Kỷ yếu hội thảo khoa học, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Trang: 117-127. Năm 2011. (Oct 11 2012 10:11AM)
[4]Bài báo: Phòng chống ma túy góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo. Tác giả: Trần Đình Mai
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Phòng chống ma túy. Số: 07 (21). Trang: 33-34. Năm 2011. (Oct 11 2012 10:22AM)
[5]Bài báo: Phát triển thành phần kinh tế tư bản nhà nước ở thành phố Đà Nẵng: Từ lý luận đến thực tiễn. Tác giả: Trần Đình Mai
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4[39]. Trang: 144-148. Năm 2010. (Apr 20 2011 5:46PM)
[6]Tham luận: Báo cáo tham luận về chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của chính phủ. Tác giả: Trần  Đình Mai
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo, Xây dựng chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của chính phủ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 48 - 53. Năm 2010.
(Apr 21 2011 10:24AM)
[7]Bài báo: Báo cáo tham luận về thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Đình Mai. Tài liệu Hội thảo về chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Trang: 17 - 24. Năm 2010.
(Apr 21 2011 11:03AM)
[8]Tham luận: Báo cáo tham luận việc thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên tại Đại học Đà Nẵng . Tác giả: Trần  Đình Mai . Tài liệu Hội nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định 157/QĐ-TTg. Trang: 6 -10. Năm 2009. (Apr 22 2011 3:35PM)
[9]Bài báo: Mối quan hệ giữa nhà trường, sinh viên với nhu cầu xã hội tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Đình Mai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 3 [32] 2009. Trang: 120 - 126. Năm 2009. (Apr 20 2011 9:17PM)
[10]Tham luận: Quản lý học sinh, sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Đình Mai. Kỷ yếu Hội nghị khoa học "Nâng cao chất lượng đào tạo cao đẳng theo hệ thống tín chỉ" năm 2009. Trường CĐCNTT - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 49 - 55. Năm 2009.
(Apr 20 2011 10:02PM)
[11]Tham luận: Một số vấn đề về Công tác học sinh, sinh viên trong đào tạo tín chỉ. Tác giả: Trần Đình Mai
marriage affairs open i want an affair
. Hội thảo Khoa học của Ban liên lạc các trường Đại học & Cao đẳng Việt Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 127 - 132. Năm 2008.
(Apr 20 2011 9:47PM)
[12]Tham luận: Công tác học sinh, sinh viên trong đào tạo tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Đình Mai. Tài liệu Tập huấn Công tác học sinh, sinh viên năm học 2008-2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trang: 41 - 43. Năm 2008. (May 24 2011 11:36AM)
[13]Tham luận: Thực trạng và giải pháp công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; trong học sinh, sinh viên tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Đình Mai. Hội thảo chuyên đề "Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm trong tình hình mới". Trang: 17- 23. Năm 2007. (Jun 3 2011 10:53AM)
[14]Tham luận: Báo cáo về công tác học sinh, sinh viên trong đào tạo tín chỉ. Tác giả: Trần Đình Mai
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội nghị khoa học nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng. Trang: 35-36. Năm 2007. (May 25 2011 4:48PM)
[15]Bài báo: Phục hồi máy biến áp tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Tác giả: Trần Đình Mai
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Báo Đà Nẵng. Số: 142/1985. Trang: 4-4. Năm 1985. (May 24 2011 11:12AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn