Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,585

 Phát triển thành phần kinh tế tư bản nhà nước ở thành phố Đà Nẵng: Từ lý luận đến thực tiễn
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Trần Đình Mai
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 4[39];Từ->đến trang: 144-148;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để phát huy tối đa các nguồn lực kể cả trong và ngoài nước, một điều kiện không thể thiếu đó là phải phát huy thế mạnh của các thành phần kinh tế, phải tạo động lực cho các khu vực kinh tế cùng phát triển, nhất là đối với thành phần kinh tế tư bản nhà nước (TBNN) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nhằm làm sáng tỏ Kinh tế TBNN, tác giả khái quát lại một số lý luận của các nhà kinh điển về việc phát triển thành phần kinh tế TBNN và tình hình thực hiện nó ở một số nước, cũng như phân tích thực trạng thành phần kinh tế TBNN ở một địa bàn cụ thể tại thành phố Đà Nẵng. Sau đó đề ra một số giải pháp để phát triển thành phần kinh tế TBNN ở Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
To take advantages of internal and external sources, economic sectors need promoting their strength to enforce the development of economic sectors, especially state capital and foreign invested capital ones. to clarify state capital and foreign invested capital ones. To clarify state capital economic sector, the author would like to generalize some the ories of economic  experts about the development of state capital economic in some countries as well analyse the reality of this economic sector in a specific area at Danang city to propose some solutions for the development of this sector at Danang city
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn