Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,853,999

 Mối quan hệ giữa nhà trường, sinh viên với nhu cầu xã hội tại Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Mai
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: Số 3 [32] 2009;Từ->đến trang: 120 - 126;Năm: 2009
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
“Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội” là một trong những cuộc vận động sâu rộng của ngành Giáo dục & Đào tạo ở nước ta hiện nay. Để góp phần thực hiện cuộc vận động đó tác giả nêu ra một số quan niệm: nhu cầu xã hội, hàng hóa sức lao động, thị trường lao động, chất lượng đào tạo, việc chọn ngành nghề của sinh viên; cùng với những đánh giá một số khía cạnh về mối quan hệ giữa nhà trường, sinh viên với nhu cầu xã hội. Và từ sự phân tích thực trạng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội tại Đại học Đà Nẵng, tác giả đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để giải quyết tốt mối quan hệ trên, nhằm thu hút các nguồn lực, động lực phục vụ cho công tác đào tạo của nhà trường ngày càng đáp ứng được nhu cầu xã hội. 
ABSTRACT
“Say no to education that doesn’tmeet standards and demands of the society” is one of the recent profound propagandaof Education and Training sector. In order to contribute to that propaganda, the writer mentions some conceptssuch as: social demand, sold labour force, labour market, educational quality, career option of students and assessments on some aspects about the relationship among institutes, students and demands of society. Upon the analysis ofeducationalrealitybasing on social demand at the University of Danang, the writer proses some solutions for this relationship to attract more sources to well serve academic training in meeting the social needs. 
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn