Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,854,241

 Báo cáo tham luận về chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của chính phủ
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần  Đình Mai
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo, Xây dựng chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của chính phủ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: 48 - 53;Năm: 2010
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn