Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,621

 Báo cáo tham luận về thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Mai
Nơi đăng: Tài liệu Hội thảo về chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: 17 - 24;Năm: 2010
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn