Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,854,181

  Báo cáo tham luận việc thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên tại Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Trần  Đình Mai
Nơi đăng: Tài liệu Hội nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định 157/QĐ-TTg
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: ;Từ->đến trang: 6 -10;Năm: 2009
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn