Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,852,490

 Công tác học sinh, sinh viên trong đào tạo tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Mai
Nơi đăng: Tài liệu Tập huấn Công tác học sinh, sinh viên năm học 2008-2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Số: 7/2008;Từ->đến trang: 41 - 43;Năm: 2008
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn