Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,673

 Báo cáo về công tác học sinh, sinh viên trong đào tạo tín chỉ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đình Mai
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội nghị khoa học nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng; Số: 10/2007;Từ->đến trang: 35-36;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn