Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,472

 Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã ở thành phố Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Trần Đình Mai
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: T2000-14-01 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn