Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số đóng góp làm rõ hơn về cách gọi tên thuật ngữ và tên các hợp chất hóa học vô cơ theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Tác giả: ThS. Bùi Ngọc Phương Châu*; TS. Trần Đức Mạnh; ThS. Nguyễn Thị Lan Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 9, 2020. Trang: 56. Năm 2020. (Nov 6 2020 10:59AM)
[2]Bài báo: Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của vật liệu lai AgTCNQF/CuTCNQF. Tác giả: TS. Trần Đức Mạnh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 9, 2020. Trang: 69. Năm 2020. (Nov 6 2020 10:59AM)
[3]Bài báo: Tổng hợp điện hoá của CuTCNQF và ứng dụng tính chất xúc tác. Tác giả: Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên, Đinh Thị Sen. Tạp chí Khoa học và Giáo dục- Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 30. Trang: 7-12. Năm 2018. (Sep 1 2020 11:48AM)
[4]Bài báo: Tổng hợp hợp chất mới của TCNQF4(2-). Tác giả: Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên. Tạp chí Khoa học công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(112). Trang: 39-43. Năm 2017. (Sep 1 2020 11:47AM)
[5]Bài báo: Tổng hợp polyme mới của TCNQF4. Tác giả: Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên, Lê Tự Hải và cộng sự. Vietnam Journal of Chemistry. Số: 154(6e1). Trang: 230-234. Năm 2016. (Sep 1 2020 11:45AM)
[6]Bài báo: Điên hoá của TCNQF4 và tổng hợp CoTCNQF4. Tác giả: Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên, Lê Tự Hải và cộng sự. Vietnam Journal of Chemistry. Số: 154(5e1,2). Trang: 253-257. Năm 2016. (Sep 1 2020 11:44AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu tính chất điện hoá của TCNQF4 và tổng hợp điện hoá CuTCNQF4. Tác giả: Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên, Lê Tự Hải và cộng sự. Vietnam Journal of Chemistry. Số: 53(6e3). Trang: 131-135. Năm 2015. (Sep 1 2020 11:42AM)
[8]Bài báo: Đặc trưng phổ và điện hóa của TCNQF4 (2,3,5,6-tetraflo-7,7,8,8-tetracyanoquinondimetan) và các anion của TCNQF4. Tác giả: Trần Đức Mạnh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 119-122. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp phức chất có tính bán dẫn từ TCNQ và amino axit L-prolin. Tác giả: ThS. Trần Đức Mạnh*; Lu Zinzhen. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(82).2014. Trang: 64. Năm 2014. (Nov 3 2014 2:33PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu tính chất điện hóa của TCNQF2 (2,5-diflo-tetracyanuaduinondimetan) và tổng hợp CuTCNQF2. Tác giả: Tran Duc Manh, Vo Thang Nguyen, Vu Thi Duyen, Le Tu Hai,. Vietnam Journal of Chemistry. Số: 52(6B). Trang: 220-224. Năm 2014. (Sep 1 2020 11:40AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần một số hợp chất hóa học trong lá cây gai xanh. Tác giả: Tán Đức, Lê Thị Như Quỳnh, Nguyễn Phú Nghĩ, Nguyễn Trần Nguyên, Trần Đức Mạnh. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 29. Trang: 71-77. Năm 2008. (Jun 9 2015 1:45PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Three-dimensional heterostructures of Co@CuxS core–shell nanowire arrays as efficient bifunctional electrocatalysts for overall water splitting. Authors: L.T.Hai L.D.L.Thi, N.V.Din , C.N.Dinh , N.T.Nguyen, T.D.Manh, V.T.Nguyen, D.V.Tac. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. No: 603. Pages: 1-10. Year 2020. (Oct 1 2020 4:27PM)
[2]Article: Voltammetric determination of Auramine O with ZIF-67/Fe 2 O 3/gC 3 N 4-modified electrode. Authors: Dang Thi Ngoc Hoa, Tran Thanh Tam Toan, Tran Xuan Mau, Nguyen Thi Vuong Hoan, Tran Thi Nhat Tram, Tran Duc Manh, Vo Thang Nguyen, Vu Thi Duyen, Pham Le Minh Thong, Dinh Quang Khieu. Journal of Materials Science: Materials in Electronics. No: 2020. Pages: 1-15. Year 2020. (Dec 3 2020 3:45PM)
[3]Article: Voltammetric Determination of Rhodamine B Using a ZIF-67/Reduced Graphene Oxide Modified Electrode. Authors: Huynh Truong Ngo,Tran Duc Manh, Vo Thang Nguyen, Tran Thanh Tam Toan, Nguyen Thi Minh Triet, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Thi Vuong Hoan, Tran Vinh Thien, Dinh Quang Khieu. Journal of Nanomaterials. No: 2020. Pages: 10-28. Year 2019. (Sep 1 2020 11:57AM)
[4]Article: Electrochemical and chemical synthesis of [ZnTCNQF4(DMF)2]·2DMF – a 2D Network Coordination Polymer. Authors: Manh.T.Đ, Lu Jinzhen, Bay.V.M, Nguyen.T.V, Hai.T.L, Lisa Martin, Alan Bond. European Journal of Inorganic Chemistry. No: 2019. Pages: 2811-2818. Year 2019. (Sep 1 2020 11:50AM)
[5]Presentations: Study on the electrochemical behavior of TCNQF4 and the electrochemical synthesis of CuTCNQF4. Authors: Tran Duc Manh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. 4èmes Journées Scientifiques Franco-Vietnamiennes “Chimie et Matériaux Avancés pour Environnement, CMAE2015”
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 32. Year 2015.
(Jun 16 2015 5:08PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn