Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đặc trưng phổ và điện hóa của TCNQF4 (2,3,5,6-tetraflo-7,7,8,8-tetracyanoquinondimetan) và các anion của TCNQF4
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đức Mạnh*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 03(88).2015;Từ->đến trang: 119-122;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phương pháp phổ hấp thụ UV-Vis và phương pháp điện hóa Voltammetry (đường cong dòng-thế) đã được sử dụng để xác định định tính và định lượng TCNQF4 và các anion của nó (TCNQF4-, TCNQF42-) ở trạng thái dung dịch. Phổ UV-Vis thể hiện các cực đại hấp thụ đặc trưng (λmax) của TCNQF4 và các anion, tương ứng với các hệ số hấp thụ khác nhau.Tính chất điện hóa của TCNQF4 và các anion của nó trong dung dịch thể hiện sự khác nhau khi so sánh đường cong dòng-thế với dòng điện zero.Trong khi đó phổ hồng ngoại IR và Raman được sử dụng để nghiên cứu trạng thái rắn của TCNQF4 và các anion của nó. Kết quả cho thấy, píc đặc trưng cho nhóm C≡N sẽ bị dịch chuyển về phía năng lượng thấp khi TCNQF4 bị khử về các anion âm hơn. Các kết quả này có thể được sử dụng để nghiên cứu và phân tích cho các sản phẩm khác được tạo thành từ TCNQF4.
ABSTRACT
In this paper, solution and solid state methods for the identification of TCNQF4, TCNQF4.- and TCNQF42- redox levels (TCNQF4 = 2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8- tetracyanoquinodimethane) are described. UV–Vis spectroscopy and (cylic voltammograms) electrochemistry can be used for both qualitative and quantitative determinations of TCNQF4 and its anions at liquid state. UV-Vis spectra show highly characteristic absorption maxima ofTCNQF4and the anions. Electrochemical characteristic of TCNQF4 andanions in solution can be distinguished by comparing the voltammogram with zero current. Meanwhile,Infrared and Raman spectroscopies are very powerful for solid state identification. It shows that, the C≡N stretch shifts to lower energy as the negative charge on TCNQF4 increases and is a consistent and reliable indication of redox level for TCNQF4, TCNQF.- and TCNQF42-. Analogous strategies can also be applied to other TCNQF4 derivatives.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn