Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,429

 Effect of Light Quality on the Growth of Microalgae Haematococcus lacustris
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: L. V. K. Trang, M. Trinh-Dang*, T. V. T. Nguyen, N. T. Trang, and N. T. Suong
Nơi đăng: Journal of Advances in Biology & Biotechnology; Số: 19;Từ->đến trang: 1-8;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Haematococcus lacustris (formerly Haematococcus pluvialis) has been widely known as a promising natural source of astaxanthin. To produce a higher amount of astaxanthin content in H. lacustris, two major aspects are considered including increasing biomass production of green cells or enhancing astaxanthin accumulation in red cysts. The aim of this study was to investigate the effect of light quality of Light emitting diodes (LEDs) on the growth of H. lacustris. In the present research, the effect of different light spectrum, light intensity on the growth of H. lacustris was simultaneously investigated for 11 days of cultivation period. The experiments were performed in Bold’s Basal Medium, illuminated with a circadian light/dark cycle of 16/8 and maintained at 25ºC. A mixture of red and blue at the light intensity of 30 µmol photons m-2 s -1 was found to be the most effective light quality for growing. The highest cell density obtained with mixed red-blue illumination at the light intensity of 30 µmol photons m-2 s -1 after 9 days of cultivation was 49.57 (105 cells/ml) corresponding to the specific growth rate of 0.509 d-1.
ABSTRACT
Haematococcus lacustris (formerly Haematococcus pluvialis) has been widely known as a promising natural source of astaxanthin. To produce a higher amount of astaxanthin content in H. lacustris, two major aspects are considered including increasing biomass production of green cells or enhancing astaxanthin accumulation in red cysts. The aim of this study was to investigate the effect of light quality of Light emitting diodes (LEDs) on the growth of H. lacustris. In the present research, the effect of different light spectrum, light intensity on the growth of H. lacustris was simultaneously investigated for 11 days of cultivation period. The experiments were performed in Bold’s Basal Medium, illuminated with a circadian light/dark cycle of 16/8 and maintained at 25ºC. A mixture of red and blue at the light intensity of 30 µmol photons m-2 s -1 was found to be the most effective light quality for growing. The highest cell density obtained with mixed red-blue illumination at the light intensity of 30 µmol photons m-2 s -1 after 9 days of cultivation was 49.57 (105 cells/ml) corresponding to the specific growth rate of 0.509 d-1.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn