Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,176,166

 The effect of task repetition and increasing time pressure on the fluency, accuracy, structural complexity and lexical richness of Vietnamese EFL students' speech
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home<
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thái Quỳnh Châu
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Presented at the TESOL conference, Ho Chi Minh city, Vietnam; Số: 11/2013;Từ->đến trang: /;Năm: 2013
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn