Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,327

 
Mục này được 44129 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1957
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý; Tại: Đại học Tổng hợp Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Giáo dục học; Tại: Đại học Sư phạm Vinh
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2011
Dạy CN: Vật lý Đại cương, Phương pháp giảng dạy Vật lý, Kiểm tra đánh giá trong giáo dục
Lĩnh vực NC: Phương pháp giảng dạy vật lí, Quản lí Giáo dục,
Ngoại ngữ: Anh văn C
Địa chỉ liên hệ: 99 Thanh Long - Đà Nẵng
Điện thoại: 05113730591; Mobile: 0903594545
Email: thanhnbh@dce.udn.vn;thanhnbh@ued.vn;thanhnbh@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

      Từ năm 1979 đến năm 1996: Giảng viên, Bộ môn Vật lý, Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 

     Từ năm 1996 đến năm 2005: Giảng viên chính, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng

     Từ năm 2005 đến năm 2007: Giảng viên chính, Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng

     Từ năm 2007 đến năm 2009 : Giảng viên chính, Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

     Từ năm 2009 đến nay : Giảng viên chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đánh giá các chương trình bồi dưỡng GV phổ thông, giảng viên sư phạm, cán bộ quản lý do trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã và đang thực hiện. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Mã số: T2017-ETEP 03-05. Năm: 2017. (Feb 18 2019 3:43PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng qui trình đánh giá kết quả học tập của học sinh Trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Chủ nhiệm: Nguyễn bảo Hoàng Thanh. Mã số: Đ2014-03-66. Năm: 2014. (Dec 1 2016 8:52AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống bài giảng thí nghiệm Vật lý theo chuẫn Scorm tích hợp lên LMS Moodle ( Learning Management System). Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Thành viên: Trịnh Khắc Đức, Nguyễn Nhật Quang. Mã số: D2012-0328. Năm: 2012. (Mar 22 2012 9:44AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống bài giảng thí nghiệm Vật lý bằng phương pháp truyền thông đa phương tiện. Chủ nhiệm: Nguyễn bảo Hoàng Thanh. Mã số: ĐN2011-03-11. Năm: 2011. (May 23 2011 3:06PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập môn Vật lý Đại cương 2 nhằm rèn luyện và phát triển năng lực giải quyết vấn đề của SV Đại học Bách khoa ĐN. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Mã số: B2009- ĐN-03-39. Năm: 2009. (Jan 13 2011 5:20PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng 8 bài thí nghiệm phương pháp dạy học Vật lý. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Mã số: T2008-03-51. Năm: 2008. (Jan 13 2011 5:19PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Phục hồi và nghiên cứu xây dựng 6 bài thí nghiệm phương pháp dạy học Vật lý. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Mã số: T2007-03-21. Năm: 2007. (Jan 13 2011 5:19PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng ngân hàng đề thi môn Vật lý I hệ tín chỉ và phần mềm đánh giá kết quả học tập của sinh viên trên mạng máy tính. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Mã số: B2006-ĐN-03-09. Năm: 2006. (Jan 13 2011 5:17PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Điều tra tình hình đổi mới phương pháp giảng dạy và KTĐG môn vật lý Đại cương ở trường Đại học. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Thành viên: . Mã số: T04-16-76. Năm: 2004. (Jan 13 2011 5:13PM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng và sử dụng ngân hàng câu hỏi TNKQ vật lý Đại cương I. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Thành viên: . Mã số: B2000-16-28. Năm: 2000. (Jan 13 2011 5:12PM)
[11] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu việc phối hợp TNKQ với TNTL nhằm cải tiến hoạt động đánh giá KQHT môn Vật lý ở bậc Đại học. Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Mã số: T98-16-05. Năm: 1998. (Jan 12 2011 5:46PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá Năng lực hợp tác trong dạy học chương "Động lực học chất điểm" Vật lý 10 trung học phổ thông. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 10, 2020. Trang: 24. Năm 2020. (Dec 2 2020 4:07PM)
[2]Bài báo: Xây dựng chủ đề tích hợp xuyên môn theo phương pháp dạy học theo góc ở bậc trung học cơ sở. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 4, 2019. Trang: 17. Năm 2019. (Jul 8 2019 9:56AM)
[3]Bài báo: Quản lý hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh tại các trường Trung học cơ sở huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Nguyễn Duy Cường. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN. Số: 27(01). 2018. Trang: 100-107. Năm 2018. (Feb 18 2019 3:41PM)
[4]Bài báo: Đánh giá chương trình bồi dưỡng giảng viên sư phạm do Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thực hiện. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 2(123).2018. Trang: 10. Năm 2018. (Apr 18 2018 4:59PM)
[5]Bài báo: Khung năng lực cán bộ đảm bảo chất lượng: đối sánh kết quả khảo sát tại các trường Đại học ở Việt Nam với kết quả nghiên cứu từ lý luận. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Trịnh Thế Anh. TC Giáo dục Nghệ thuật. Số: 20/2017. Trang: 102-108. Năm 2017. (Jul 13 2017 4:05PM)
[6]Bài báo: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG . Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(111).2017-Quyển 1. Trang: 24. Năm 2017. (May 19 2017 11:09AM)
[7]Bài báo: Đánh giá chương trình bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục của trường Đại học Sư phạm –Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Mỹ Dung. Tạp chí khoa học Trường ĐHSP-ĐHĐN. Số: 25(04). 2017. Trang: 85-93. Năm 2017. (Feb 18 2019 3:38PM)
[8]Bài báo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN QUANG HÌNH HỌC VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(117).2017. Trang: 15. Năm 2017. (Oct 13 2017 10:32AM)
[9]Bài báo: XÂY DỰNG QUY TRÌNH VÀ BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ . Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(117).2017. Trang: 20. Năm 2017. (Oct 13 2017 10:32AM)
[10]Bài báo: ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Lê Mỹ Dung,. Tạp chí khoa học Trường ĐHSP-ĐHĐN. Số: 26(05). Trang: 101-110. Năm 2017. (Feb 18 2019 3:40PM)
[11]Bài báo: Thực trạng và giải pháp kiểm tra đánh giá theo năng lực định hướng phát triển năng lực. trên địa bàn tp Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Lê Thanh Huy, Cộng sự. TC Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: 4. Trang: 14-22. Năm 2017. (Jul 13 2017 4:04PM)
[12]Bài báo: Xây dựng hệ thống câu hỏi về chủ đề "Cơ học" Vật lý 10 THPT theo hướng phát triển năng lực học sinh. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Lê Thanh Huy, Cộng sự. TC Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: 1. Trang: 12-17. Năm 2017. (Jul 13 2017 4:06PM)
[13]Bài báo: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(105).2016. Trang: 16. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
[14]Bài báo: Quản lý đổi mới hình thức tổ chức dạy học môn Ngữ Văn theo định hướng phát triển năng lực người học ở trường THPT. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Nguyễn văn Hiếu. TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 10(107).2016. Trang: 1-12. Năm 2016. (Nov 23 2016 3:27PM)
[15]Tham luận: Xây dựng chủ đề tích hợp liên môn về "Mắt" chương trình trung học phổ thông. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Phùng Việt Hải, TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, TS. Cộng Sự 3, TS. Cộng Sự 4.. HTKH sinh viên và cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc năm 2016, ĐHSP TP. HCM. Trang: 298-313. Năm 2016. (Nov 23 2016 3:39PM)
[16]Bài báo: Vận dụng quy trình xây dựng chủ đề tích hợp vào việc xây dựng chủ đề "Sự nở vì nhiệt" dạy học phần Nhiệt học ở trung học cơ sở. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Lê Thanh Huy, TS. Cộng Sự 1, Cộng Sự 2. Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội. Số: 8B(61).2016. Trang: 148-155. Năm 2016. (Nov 23 2016 3:40PM)
[17]Bài báo: QUẢN LÝ ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở TRƯỜNG THPT . Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(107).2016. Năm 2016. (Nov 28 2016 10:56AM)
[18]Bài báo: Xây dựng quy trình tổ chức và đánh giá năng lực tự học của sinh viên sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Lê Thanh Huy, ThS. Trần Thị Hương Xuân, ThS. Phùng Việt Hải. KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm. Số: 1. Trang: 696- 704. Năm 2015. (Dec 1 2016 8:59AM)
[19]Bài báo: Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra đánh giá – cơ sở quan trọng của việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, ThS. Trịnh Thế Anh. KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm". Số: 1. Trang: 387 - 397. Năm 2015. (Dec 1 2016 9:01AM)
[20]Bài báo: Xây dựng quy trình tổ chức và đánh giá năng lực tự học của sinh viên sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Lê Thanh Huy, TS. Phùng Việt Hải. HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015. Số: 1. Trang: 696-673. Năm 2015. (Dec 1 2016 9:09AM)
[21]Tham luận: Dạy học dự án – Giải pháp hiệu quả hướng mục tiêu dạy học tích hợp xuyên môn. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Lê Thanh Huy, Cộng sự, ThS. Trần Thị Hương Xuân, ThS. Phùng Việt Hải. KY HTKH toàn quốc "Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường Sư phạm". Trang: 704 - 710. Năm 2015. (Dec 1 2016 8:57AM)
[22]Bài báo: Measuring and assessing physics thinking abiity of high school students. Tác giả: Nguyễn Bào Hoàng Thanh, Phan GA Vũ, Đỗ KT Kha
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. ICER 2014, The 7th International Conferencer on Educational Reform 2014. Số: ICER 2014. Trang: 108-114. Năm 2014. (Jul 11 2014 10:11AM)
[23]Bài báo: Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra đánh giá ở trường phổ thông thông qua khảo sát ý kiến của cán bộ quản lý giáo dục. Tác giả: Trịnh Thế Anh, Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Hải Phòng
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 4. Trang: 668-673. Năm 2014.
(Jul 11 2014 10:14AM)
[24]Bài báo: Dùng Crocodile Physics để xây dựng các bài TN vật lý ảo ở chương trình THPT theo chuẩn scorm tích hợp trên LMS MOODLE. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Phan Liễn. Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 10(01)/2014. Trang: 78-82. Năm 2014.
(Jul 11 2014 10:16AM)
[25]Bài báo: Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học vật lý qua việc sử dụng phần mềm dạy học. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Anh Tiến. Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 43-47. Năm 2014.
(Jul 11 2014 10:18AM)
[26]Bài báo: Thực trạng và giải pháp đổi mới phương pháp dạy học Vật lý đại cương ở Đại học Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Lê Thanh Huy. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ 3. Số: Đặc biệt. Trang: 551-554. Năm 2013. (Dec 1 2016 9:23AM)
[27]Bài báo: SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM THEO PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng. Số: 7(02. Trang: 101-105. Năm 2013. (Dec 1 2016 9:25AM)
[28]Bài báo: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THỰC HIỆN CÁC THAO TÁC TƯ DUY CHO HỌC SINH QUA VIỆC GIẢI BÀI TẬP THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng. Số: 8(03). Trang: 112-117. Năm 2013. (Dec 1 2016 9:29AM)
[29]Bài báo: Xây dựng quy trình thi trắc nghiệm trực tuyến môn Vật lý đại cương. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Trần Huy Hoàng, Lê Thanh Huy. Tạp chí Thiết bị Giáo dục
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: ISN 1858-0810. Trang: 43-45. Năm 2011.
(Mar 22 2012 9:47AM)
[30]Bài báo: Ứng dụng nguồn mở Moodle trong E-Learning hỗ trợ kiểm tra đánh giá online nâng cao chất lượng đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy. Tạp chí Giáo dục. Số: ISSN 21896 0866 7476. Trang: 42-45. Năm 2011. (Mar 22 2012 9:51AM)
[31]Bài báo: Đánh giá chất lượng đào tạo trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thông qua thăm dò ý kiến sinh viên tốt nghiệp. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Đặng Quốc Hòe, Trịnh Thế Anh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục. Số: 1(01). Trang: 126-133. Năm 2011. (Mar 22 2012 9:56AM)
[32]Bài báo: Sử dụng Frontpage và Reload-Editor xây dựng các bài giảng điện tử tích hợp lên hệ thống quản lý học tập Moodle. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Nguyễn Việt Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (42). Trang: 208-217. Năm 2011. (May 23 2011 3:09PM)
[33]Bài báo: Sử dụng phối hợp thí nghiệm và phiếu học tập trong dạy học vật lý. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Ngô Thị Diễm Phúc. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. ĐHĐN. Số: Số 6(47)/2011. Trang: 156-162. Năm 2011. (Dec 15 2011 8:53AM)
[34]Bài báo: Thiết kế phòng thực hành phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới dạy học trong đào tạo tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Trịnh Khắc Đức. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. ĐHĐN. Số: 6(47)/2011. Trang: 50-54. Năm 2011. (Dec 15 2011 8:50AM)
[35]Bài báo: Các biện pháp rèn luyện kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm khách quan trong dạy học vật lý. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Huỳnh Tấn Tâm. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 6(47)/2011. Trang: 112-117. Năm 2011.
(Dec 15 2011 8:55AM)
[36]Bài báo: Sử dụng phần mềm Crocodile Technology 3D nhằm nâng cao năng lực tự học của SV học môn Vật lý ở các trường Đại học. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Phước Hải. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 4 (39). Trang: 93-99. Năm 2010.
(Jan 13 2011 5:42PM)
[37]Bài báo: Phương pháp soạn đề cương chi tiết môn học sử dụng trong dạy học ở các trường ĐH đào tạo theo học chế tín chỉ với sự hỗ trợ của E Learning. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (40). Trang: 125-132. Năm 2010. (Jan 13 2011 5:43PM)
[38]Bài báo: Kế hoạch phát triển đội ngũ CBGV trường ĐHSP trong giai đoạn 2010-2015 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy. Kỷ yếu Hội thảo đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở trường ĐHSP
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 195-203. Năm 2010.
(Jan 13 2011 5:43PM)
[39]Bài báo: Sử dụng NHCH TNKQ làm PT DH để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo ĐH. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(31). Trang: 104-108. Năm 2009. (Jan 13 2011 5:37PM)
[40]Tham luận: Hoạt động đào tạo SĐH của Trường ĐHSP-ĐHĐN giai đoạn 1997-2009. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Hội nghị LiênKết ĐTSĐH&NCKH các tỉnh MT-Tây Nguyên tại ĐHĐN. Trang: 62-65. Năm 2009. (Jan 13 2011 5:38PM)
[41]Bài báo: Tình hình hoạt động khoa học của Trường ĐHSP-ĐHĐN giai đoạn 2004-2009. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Hội nghị LiênKết ĐTSĐH&NCKH các tỉnh MT-Tây Nguyên tại ĐHĐN. Trang: 66-73. Năm 2009. (Jan 13 2011 5:38PM)
[42]Bài báo: E-Learning và việc đổi mới PP DH ở bậc ĐH đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6 (35). Trang: 120-125. Năm 2009.
(Jan 13 2011 5:39PM)
[43]Bài báo: Dạy học bằng E-Learning và vai trò của Giảng viên trong việc đổi mới PP DH ở bậc ĐH đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy. Kỷ yếu Hội thảo đào tạo theo học chế Tín chỉ tại TRƯỜNG ĐH Quy Nhơn. Trang: 34-41. Năm 2009. (Jan 13 2011 5:41PM)
[44]Bài báo: Sử dụng phần mềm Quest để phân tích CH TNKQ. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 2(25). Trang: 119-126. Năm 2008. (Jan 13 2011 5:36PM)
[45]Tham luận: Một số biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy khi chuyển sang học chế tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Nâng cao chất lượng dạy học theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng. Trang: 81-87. Năm 2007. (Jan 13 2011 5:34PM)
[46]Tham luận: Cải tiến phương pháp tính điểm các môn học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Đại học. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo giáo viên Vật lý. Trang: 41-45. Năm 2003. (Jan 13 2011 5:33PM)
[47]Bài báo: So sánh việc áp dụng TNKQ và TNTL để kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý ở bậc Đại học. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 20. Trang: 29-30. Năm 2002.
(Jan 13 2011 5:32PM)
[48]Bài báo: Khả năng phối hợp TNKQ và TNTL để đánh giá KQHT môn vật lý ở Đại học. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục. Số: 355. Trang: 23-24. Năm 2001. (Jan 13 2011 5:30PM)
[49]Bài báo: Đánh giá định kỳ ở lớp học và thành tích học tập của các lớp sinh viên. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp. Số: 3. Trang: 14-16. Năm 2001. (Jan 13 2011 5:29PM)
[50]Tham luận: Kết quả khảo sát ý kiến của Giảng viên và sinh viên về kiểm tra đánh giá trong dạy học vật lý ở trường Đại học. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Tạp chí Khoa học, ĐH Vinh. Trang: 72-75. Năm 2001. (Jan 13 2011 5:31PM)
[51]Bài báo: Một số kết quả ban đầu của việc xây dựng Ngân hàng CHTN môn VLĐC dùng cho kiểm tra thi học kỳ. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Số: 23+24. Trang: 5-9. Năm 2000. (Jan 13 2011 5:27PM)
[52]Bài báo: Tìm hiểu mối quan hệ giữa KTĐG định kỳ với KQHT môn vật lý của SV đại học. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục. Số: 7. Trang: 23-24. Năm 2000. (Jan 13 2011 5:28PM)
[53]Bài báo: Bước đầu nghiên cứu ứng dụng TNKQ vào việc đánh giá KQHT phần cơ học - VLĐC. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Tạp chí Khoa học ĐHSP Đà Nẵng 98
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 2. Trang: 16-20. Năm 1998.
(Jan 13 2011 5:26PM)
[54]Bài báo: Thử nghiệm phương pháp TNKQ để đánh giá kết quả dạy học chương Hiện tượng CƯĐT. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. TC Nghiên cứu giáo dục. Số: 98 (12). Trang: 15. Năm 1998. (Jan 13 2011 5:23PM)
[55]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm dùng trong KT và thi học kỳ môn vật lý. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Hội thảo quốc gia các trường ĐHSP lần thứ 2. Trang: 280 - 282. Năm 1998. (Jan 13 2011 5:25PM)
[56]Bài báo: Khả năng sử dụng phương pháp TNKQ để đánh giá KQHT. Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. TC Nghiên cứu giáo dục. Số: 97 (4). Trang: 18-19. Năm 1997. (Jan 13 2011 5:22PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Modeling of linear and branched teaching use e-learning in university. Authors: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, TS. Lê Thanh Huy, Hà Văn Hoàng. 3-Я Всероссийская научно-техническая конференция, Russian Federation. No: 1-ISBN9785767923595. Pages: 191-194. Year 2012. (Dec 1 2016 9:21AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jan 13 2011 5:44PM)(Jan 13 2011 5:45PM)(Jan 13 2011 5:45PM)(Dec 15 2011 8:34AM)(Jan 13 2011 5:48PM)(Jan 13 2011 5:49PM)(Jan 13 2011 5:49PM)(Jan 13 2011 5:50PM)(Jan 13 2011 5:50PM)(Jan 13 2011 5:51PM)
[1]Vật lý Đại cương phần I: Cơ học Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2015.
[2]Bài tập Trắc nghiệm Vật lý Đai Cương (Tập 1) Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả:  Trần Huy Hoàng. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2011.
[3]Kiểm tra Đánh giá trong Giáo dục Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả:  . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2011.
[4]Vật lý Đại cương phần II: Nhiệt học Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2011.
[5]Bài tập Vật lý 10 Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Mai Chánh Trí. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
[6]Bài tập Vật lý 10 Nâng cao Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Mai Chánh Trí. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
[7]Bài tập Vật lý 11 Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Mai Chánh Trí. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
[8]Bài tập Vật lý 11 Nâng cao Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Mai Chánh Trí. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
[9]Bài tập Vật lý 12 Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả:

Lê Thế An
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.

[10]Bài tập Vật lý 12 Nâng cao Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Lê Thế An. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Thanh Huy
Đề tài: Tổ chức hoạt động dạy học Vật lý đại cương trong các trường đại học theo học chế tín chỉ với sự hỗ trợ của Elearning
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Huế

 2010

 2013

[2]Lê Thị Thu Hảo
Đề tài: Thiết kế sử dụng phiếu học tập trong dạy học phần Nhiệt học Vật lý 10 nâng cao với sự hỗ trợ của máy tính

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2008

 2010

[3]Nguyễn Việt Cường
Đề tài: Xây dựng và sử dụng Website dạy học hỗ trợ cho tự học chương Các định luật bảo toàn Vật lý 10 dựa trên nguồn mở Moodle

 Thạc sĩ

 Đại học Vinh

 2008

 2010

[4]Lê Phước Hải
Đề tài: Tổ chức dạy học phần điện học Vật lý lớp 11 nâng cao Trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Crocodie Technology 3D

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2008

 2010

[5]Nguyễn Tường Thảo Uyên
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chương Điện tích - Điện trường và Dòng điện không đổi , Vật lý 11 nâng cao Trung học phổ thông

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2008

 2010

[6]Nguyễn Vũ Minh
Đề tài: Nghiên cứu khắc phục quan niệm sai lầm của học sinh về một số khái niệm trong dạy học phần Quang học vật lý phổ thông qua việc sử dụng thí nghiệm

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2006

 2009

[7]Trần Văn Giàu
Đề tài: Xây dựng và sử dụng bài tập chương Điện tích - Điện trường, Vật lý 11 THPT theo hướng cũng cố, hệ thống hóa kiến thức và bồi dưỡng năng lực cho học sinh

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2006

 2009

[8]Nguyễn Đăng Nhật
Đề tài: Bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho sinh viên qua việc sử dụng bài tập phần Điện học trong chương trình vật lý đại cương dùng cho đại học khối kỹ thuật

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2007

 2009

[9]Nguyễn Thị Phương Dung
Đề tài: Tuyển chọn và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học chương Chất khí , Vật lý 10 nâng cao theo hướng rèn luyện và phát huy tích cực, tự lực của học sinh

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2007

 2009

[10]Hoàng Châu Âu
Đề tài: Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học vật lý phần Sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng Vật lý 12 nâng cao

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2007

 2009

[11]Nguyễn Xuân Vinh
Đề tài: Xây dựng và sử dụng phối hợp hệ thống câu hỏi TNKQ và TNTL để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 12 THPT thể hiện ở chương Dòng điện xoay chiều chương trình cơ bản

 Thạc sĩ

 Đại học Vinh

 2007

 2009

[12]Nguyễn Như Phúc
Đề tài: Khai thác, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập định tính theo hướng trực quan hóa trong dạy học chương Động lực học chất điểm Vật lý 10 nâng cao

 Thạc sĩ

 Đại học Vinh

 2007

 2009

  
 Khen thưởng
[1] Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” : Đã có công lao đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo . Số: 6928/QĐ/BGD&ĐT . Năm: 2005.
[2] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng về thành tích Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2006- 2007. Số: 9008 /QĐ-UBND . Năm: 2007.
[3] Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng về thành tích Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2009- 2010. Số: 459/QĐ-KT-CĐN . Năm: 2010.
[4] Bằng khen Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Số: 840/QĐ-TLĐ. Năm: 2011.
[5] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 1109/QĐ-BGDĐT. Năm: 2011.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vật lý Đại cương 1
Ngành: Vật lý
  Đại học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Vật lý Đại cương 2
Ngành: Vật lý
  Đại học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Thí nghiệm Vật lý Đại cương 1
Ngành: Vật lý
  Đại học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Thí nghiệm Vật lý Đại cương 2
Ngành: Vật lý
  Đại học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Thí nghiệm Phương pháp giảng dạy Vật lý Đại cương
Ngành: Vật lý
  Đại học
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
  Cao học, Đại học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế
[7]Phân tích chương trình Vật lý ở trường PTTH
Ngành: Vật lý
  Đại học
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn