Lê Văn Thao
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17067 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Văn Thao
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/02/1984
Nơi sinh: Huyện Hương Khê - Tỉnh Hà Tĩnh
Quê quán Xã Phú Gia - Huyện Hương Khê - Tỉnh Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Giáo dục chính trị; Tại: Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã Hội Việt Nam
Dạy CN: Triết học
Lĩnh vực NC: Triết học phương Đông, phương Tây; Triết học pháp quyền..
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0837 779 688
Email: thaolv@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 7/2007-2/2009: Giảng dạy tại Trường Trung cấp Kỹ thuật & Nghiệp vụ Thăng Long; Chức vụ: Trưởng bộ môn, Bí Thư Đoàn trường.
2/2009 – 11/2017: Giảng dạy tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; Chức vụ: Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thư ký Ban Biên tập Kỷ yếu Hoạt động khoa học và giáo dục.
12/2017: Giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Lý luận chính trị.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Các trường đại học cần triết lý giáo dục riêng. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 169 (4). Trang: 90-93. Năm 2020. (Jul 19 2020 10:46AM)
[2]Tham luận: Chủ nghĩa xét lại và vấn đề bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh hiện nay. Tác giả: Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo "V.I.Lênin - Lãnh tụ của giai cấp vô sản". Trang: 13-18. Năm 2020. (Jul 19 2020 10:47AM)
[3]Bài báo: Biến đổi về tính cộng đồng của người dân Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. Số: 3 (65). Trang: 53-61. Năm 2020. (Aug 19 2020 10:12AM)
[4]Tham luận: Thái độ của nhà Nguyễn đối với tôn giáo phương Tây thế kỷ XIX. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Hội thảo quốc tế "Nho học Đông Á đối diện với văn minh phương Tây giai đoạn đầu". Trang: 9-16. Năm 2019. (Jul 19 2020 10:49AM)
[5]Tham luận: Nhà nước với việc đảm bảo công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái và Lê Văn Thao. Hội thảo khoa học quốc tế "Thực hiện công bằng trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam". Trang: 171-182. Năm 2019. (Aug 6 2019 9:50AM)
[6]Tham luận: Những rào cản trong thúc đẩy liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Hương và TS. Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo "Hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trang: tr.129-135. Năm 2019. (Jan 11 2019 8:07PM)
[7]Bài báo: Vai trò của Chính phủ trong kiến tạo khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Tạp chí Khoa học Nội vụ. Số: 24. Trang: tr.21-28. Năm 2018. (Jun 28 2018 2:10PM)
[8]Tham luận: Thực hiện công bằng và dân chủ dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: NGƯT.PGS.TS. Lê Hữu Ái và TS. Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Tư tưởng của C.Mác về mối quan hệ giữa công bằng xã hội với dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó. Trang: tr.145-156. Năm 2018. (Jan 11 2019 8:01PM)
[9]Tham luận: Giá trị lịch sử trong tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ cuối thế kỷ XIX. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Hội thảo khoa học quốc tế “Những vấn đề mới trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc”. Trang: tr.128-139. Năm 2017. (Feb 22 2018 3:41PM)
[10]Tham luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước vì dân. Tác giả: Lê Văn Thao, Cao Hoàng Mỹ Hạnh. Kỷ yếu Hoạt động Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Trang: tr.25-33. Năm 2017. (Feb 22 2018 3:48PM)
[11]Bài báo: Quyền tiếp cận thông tin trong xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Tạp chí Khoa học Nội vụ. Số: 2. Trang: tr.11-18. Năm 2017. (Feb 22 2018 3:21PM)
[12]Bài báo: Từ tư tưởngHồ Chí Minh về nhà nước vì dân đến việc xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động ở nước ta hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Tạp chí Triết học. Số: 12. Trang: tr.11-18. Năm 2017. (Feb 24 2018 9:09AM)
[13]Tham luận: Phát huy vai trò của nhà nước nhằm đảm bảo công bằng xã hội về kinh tế trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 – 2020. Tác giả: Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Quán triệt văn kiện Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại các trường đại học, Nxb Đại học Kinh tế quốc gia. Trang: tr.210 – 221. Năm 2016. (Feb 23 2018 11:19AM)
[14]Tham luận: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành ý thức pháp luật của sinh viên Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Văn Thao, Phan Trọng Toàn. Kỷ yếu Hoạt động Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Trang: tr.8-13. Năm 2016. (Feb 23 2018 11:22AM)
[15]Tham luận: Sự hình thành và phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chức năng xã hội của Nhà nước. Tác giả: Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hoạt động Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Trang: tr.12-21. Năm 2016. (Feb 23 2018 11:27AM)
[16]Bài báo: Vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong liên kết kinh tế ở khu vực Duyên hải miền Trung hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Tạp chí Khoa học kinh tế. Số: 4. Trang: tr.124-130. Năm 2016. (Feb 22 2018 3:28PM)
[17]Bài báo: Vai trò của nhà nước trong định hướng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đà Nẵng. Số: 2. Trang: tr.1-4. Năm 2015. (Feb 22 2018 3:30PM)
[18]Tham luận: Vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong liên kết kinh tế ở khu vực Duyên hải miền Trung hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo “Xây dựng mạng lưới các nhà khoa học xã hội và một số định hướng phát triển bền vững vùng Trung bộ trong gia đoạn hiện nay. Trang: tr.131-139. Năm 2015. (Feb 23 2018 11:29AM)
[19]Tham luận: Vai trò thực hiện quyền tiếp cận thông tin trong xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Quyền tiếp cận thông tin – từ lý luận đến thực tiễn. Trang: tr. Năm 2015. (Feb 23 2018 11:31AM)
[20]Tham luận: Vai trò của Nhà nước trong định hướng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Một số vấn đề lý luận- thực tiễn cốt yếu về kinh tế góp phần phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới. Trang: tr.132-137. Năm 2014. (Feb 23 2018 11:32AM)
[21]Bài báo: Thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước Việt Nam dưới tác động của khủng hoảng kinh tế. Tác giả: Lê Văn Thao. Tạp chí Triết học. Số: 11. Trang: tr.82-89. Năm 2014. (Feb 22 2018 3:32PM)
[22]Bài báo: Nhà nước với vấn đề đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: tr.1-4. Năm 2014. (Feb 22 2018 3:34PM)
[23]Bài báo: Vai trò của Nhà nước trong việc định hướng các giá trị đạo đức kinh doanh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Tạp chí Triết học. Số: 3. Trang: tr.38-46. Năm 2013. (Feb 22 2018 3:36PM)
[24]Tham luận: Vai trò của nhà nước trong định hướng hội nhập giáo dục đại học ở nước ta hiện nay. Tác giả: Lê Văn Thao. Hội thảo khoa học quốc tế lần 3 “Giáo dục Đài Loan và Việt Nam” do Đại học KHXH&NV (ĐHQG Tp Hồ Chí Minh) và Đại học Chinan - Đài Loan tổ chức). Trang: tr. Năm 2013. (Feb 22 2018 3:43PM)
[25]Tham luận: Đạo đức và trách nhiệm doanh nghiệp dưới tác động của khủng hoảng kinh tế ở nước ta hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quản trị và kinh doanh (Comb 2013). Trang: tr.276-288. Năm 2013. (Feb 23 2018 11:34AM)
[26]Tham luận: Nhà nước với vấn đề xây dựng hành lang pháp lý cho việc phát triển du lịch miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo phát triển các nguồn lực cho du lịch miền Trung và Tây Nguyên. Trang: tr.145-150. Năm 2013. (Feb 23 2018 11:37AM)
[27]Tham luận: Hiến pháp với vấn đề bảo vệ quyền công dân ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”. Trang: tr.62-72. Năm 2013. (Feb 23 2018 11:35AM)
[28]Bài báo: Hiến pháp với vấn đề bảo vệ quyền công dân ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: tr.137-143. Năm 2013. (Feb 23 2018 12:18PM)
[29]Tham luận: Tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Biểu hiện và giải pháp. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo “Một số giả pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoải về tư tưởng, chính trị, đạo đức trong cán bộ, đảng viên hiện nay”. Trang: tr.117-122. Năm 2012. (Feb 23 2018 11:38AM)
[30]Tham luận: Nhà nước với vấn đề xung đột lợi ích kinh tế giữa doanh nghiệp và người lao động ở nước ta hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh Comb. Trang: tr.468-478. Năm 2012. (Feb 23 2018 11:40AM)
[31]Tham luận: Một số giải pháp về phòng, chống tham nhũng hiện nay ở nước ta. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hôi nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ IV. Trang: tr.147-150. Năm 2012. (Feb 23 2018 11:42AM)
[32]Tham luận: Vai trò của Nhà nước trong việc định hướng các giá trị đạo đức kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế - Đạo đức kinh doanh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của Việt Nam và Trung Quốc. Trang: tr.73-83. Năm 2012. (Feb 22 2018 3:45PM)
[33]Bài báo: Nhà nước và vấn đề định hướng tăng trưởng xanh ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Tạp chí Khoa học kinh tế. Số: 2. Trang: tr.5 – 12. Năm 2012. (Feb 22 2018 3:38PM)
[34]Tham luận: Cải cách hành chính - những vấn đề đặt ra và yêu cầu khách quan của quá trình phát triển nhanh và bền vững. Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên” do Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN phối hợp với Hội khoa học Kinh tế Tp. Đà Nẵng tổ chức. Trang: tr. Năm 2011. (Feb 23 2018 11:43AM)
[35]Tham luận: Đổi mới phương pháp dạy học: Nhìn từ góc độ triết học. Tác giả: Lê Văn Thao. Tập san Khoa học Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Trang: tr. Năm 2009. (Feb 23 2018 11:45AM)
  
 Sách và giáo trình
(May 2 2019 8:22PM)(Feb 28 2018 11:28AM)(Feb 22 2018 3:16PM)(Feb 22 2018 3:18PM)(Feb 22 2018 3:15PM)
[1]Lý luận về nhà nước pháp quyền Chủ biên: Đồng chủ biên. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2019.
[2]Giáo trình Hành chính công Chủ biên: PGS.TS.NGƯT. Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: Thành viên. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2018.
[3]Vai trò của văn hóa kinh doanh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Chủ biên: PGS.TS.NGƯT. Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: Thành viên. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2016.
[4]Một số nội dung cơ bản về Lôgíc học Chủ biên: TS. Trần Mai Ước. Đồng tác giả: Thành viên. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2016.
[5]Tìm hiểu về tính thống nhất giữa chức năng giai cấp và chức năng xã hội của nhà nước Chủ biên: Lê Văn Thao. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2012.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Huyền Trang
Đề tài: Triết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ Nghệ Tĩnh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[2]Lê Thị Cẩm Nhung
Đề tài: Vận dụng tư tưởng nhà nước vì dân thời kỳ Khai sáng vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Triết học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Học viên cao học  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[2]Quản lý nhà nước về văn hóa
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[3]Lý luận về nhà nước pháp quyền
Ngành: Triết học
 2017 Học viên cao học chuyên ngành Triết học  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[4]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên  Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
[5]Lịch sử triết học phương Đông
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên  Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
[6]Lịch sử triết học phương Tây
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên  Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
[7]Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên  Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
[8]Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (1)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên  Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng; Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng; Khoa Y Dược Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng; Trường Cao đăng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn