Nguyễn Thị Phương Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,549,358

 
Mục này được 11250 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Phương Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/07/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán An Nhơn, Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh Tế Phát Triển; Tại: Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2021; Chuyên ngành: Kinh tế học; Tại: Trường Đại học Liege
Dạy CN: Kinh Tế Phát Triển
Lĩnh vực NC: Kinh tế Phát triển; Kinh tế Quốc tế; Kinh tế Công.
Ngoại ngữ: English
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2004- nay: Giảng viên tại Khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Từ năm 2014: Tổ trưởng bộ môn Kinh tế Phát triển, Khoa Kinh tế.
Từ năm 2021: Phó trưởng Khoa Kinh tế
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Bất bình đẳng và phân phối thu nhập trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Trần Thị Thúy Ngọc. Thành viên: Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Đăng Nhân, Nguyễn Thị Kim Hòa. Mã số: Đ2013-04-26. Năm: 2014. (Jul 30 2022 9:52AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Phát triển kinh tế miền Trung - Tây Nguyên trước biến động dân số giai đoạn 1999-2009: Vấn đề và giải pháp. Chủ nhiệm: Bùi Quang Bình. Thành viên: Nguyễn Thị Phương Thảo, Ninh Thị Thu Thủy, Trần Thị Thúy Ngọc, Đoàn Thị Lan Phương, Ông Nguyên Chương, Võ Thị Phương Ly, Phan Ngọc Định, Hồ Quý Nhân. Mã số: B2012-ĐN04-07. Năm: 2014. (Jul 30 2022 9:50AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Di dân giữa các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên: Vấn đề và giải pháp. Chủ nhiệm: Bùi Quang Bình. Thành viên: Nguyễn Thị Phương Thảo; Ninh Thị Thu Thủy; Trần Thị Thúy Ngọc; Đoàn Thị Lan Phương; Ngô Đình Tráng. Mã số: B2010-ĐN04-49-TĐ. Năm: 2014. (Jul 1 2022 10:10AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nâng cao thu nhập cho người nghèo trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương Thảo. Thành viên: Lê Minh Hiếu; Trần Thị Hoàng Yến. Mã số: T2011-04-01. Năm: 2011. (Apr 5 2016 3:07PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích dưới góc độ doanh nghiệp về năng suất các yếu tố tổng hợp tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo, Lê Thị Hạnh, Phạm Thị Quỳnh Như, Nguyễn Thị Thu Thảo, Huỳnh Diệu Trinh. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 10(02) 2022. Trang: 19-31. Năm 2022. (Oct 24 2023 8:41AM)
[2]Tham luận: Lý thuyết đầu tư mới trong điều kiện rủi ro và không chắc chắn. Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Trang: 90-96. Năm 2022. (Oct 24 2023 8:46AM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng ngoại lai đến năng suất các nhân tố tổng hợp của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Tác giả: Nguyen Thi Phuong Thao. Tạp chí Công Thương. Số: 17 tháng 7-2022. Trang: 234-238. Năm 2022. (Oct 24 2023 8:49AM)
[4]Bài báo: So sánh các phương pháp tính TFP. Ứng dụng trong tính toán TFP cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo. Tạp chí Công Thương. Số: 2 tháng 1. Trang: 110-115. Năm 2021. (Jul 1 2022 9:42AM)
[5]Bài báo: Ứng dụng mô hình hồi quy Binary Logistic trong phân tích giảm nghèo ở thành phố Hội An. Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo. TC khoa học công nghệ đại học đà nẵng. Số: 6(79). Trang: 14-17. Năm 2014. (Apr 5 2016 3:10PM)
[6]Bài báo: Nâng cao thu nhập cho người nghèo trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo. Tạp chí Khoa Học Kinh Tế. Số: 1-2013. Trang: 50-57. Năm 2013. (Apr 5 2016 3:08PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Complementarity of exporting and R&D investment on firms productivity in Vietnam. Authors: Nguyen Thi Phuong Thao. International Halich Congress on Multidisciplinary Scientific Research. Pages: 131-136. Year 2021. (Jul 1 2022 9:45AM)
[2]Presentations: Informal Payment and Sale growth. The case of small and medium - sized firms in Vietnam. Authors: Nguyen Thi Phuong Thao. 5th International New York Conference on evolving trends in interdisciplinary research & practices. Pages: 165-171. Year 2021. (Jul 1 2022 9:44AM)
[3]Presentations: Rural livelihood diversification in the South Central Coast of Vietnam. Authors: Ông Nguyên Chương, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Lê Yên Hà. The IDRC Digital Library. Pages: 1-25. Year 2015. (Jul 30 2022 10:30AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Giáo trình Kinh Tế Vĩ Mô Chủ biên: PGS.TS. Bùi Quang Bình. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Thị Phương Thảo; TS. Trần Thị Thúy Ngọc; TS. Đặng Thị Tố Như . Nơi XB: Nhà Xuất Bản Thông Tin và Truyền Thông. Năm 2022.(Oct 27 2022 8:40AM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2021.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2022.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn