Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,192

 Методы шумоподавления с сохранением границ дляобработки изображений
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thi Thu Thao, Tran Nhu Lap, Nguyen Van Nguyen, Pham Cong Thang
Nơi đăng: Теория и практика современной науки (ISSN 2412-9682); Số: №8(26);Từ->đến trang: 240-243;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The article presents current methods for recovering images withpreserving local features. A comparative study of the methods in image denoisingis given in terms of speed and accuracy, and a conclusion is given on the results.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn