Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,149

 Дискретная и непрерывная процедура динамического программирования для обработки изображений
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Чан Тхи Тху Тхао, Чан Ньы Лап, Нгуен Ван Нгуен, Фам Конг Тханг
Nơi đăng: International Scientific Review (ISSN: 2410-275X); Số: 8;Từ->đến trang: 13-16;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
the article presents a method of dynamic programming and its principle for the reconstruction of noisy images with preserving local features. And also in our article, we present the development of a discrete dynamic programming procedure and a continuous dynamic programming procedure for reducing noise on image. In this article, we give a comparative study of developed procedures for image denoising in processing speed and processing accuracy. Besides we give the conclusion on the received results.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn