Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,649

 Computer Calculation for Aggregation Process of Fractal Cluster Particles
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thi Thu Thao and et al.
Nơi đăng: Int. Sci. Journal "Scientific News (ISSN 2619-1245); Số: 5(10);Từ->đến trang: 202-205;Năm: 2019
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
The article deals with universal computer model for modeling the growth of fractal dendritic structures, based on aggregation process of fractal cluster particles. The fractal dimensions of the clusters are calculated to prove the correctness of the investigated model.
[ 2019\2019m06d017_17_2_522.-Bai-ISSN.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn