Nguyễn Thanh Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,529,217

 
Mục này được 22794 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh Bình
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1986
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Hóa học - Dầu và Khí; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Hóa lý; Tại: Đại học Pierre & Marie Curie (Paris 6)
Dạy CN: Toán chuyên ngành; Cơ học thủy lực trong công nghệ hóa học;
Lĩnh vực NC: Nhiệt động học các dòng lưu chất phức tạp; Mô phỏng động học phản ứng.
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa - Trường Đại học Bách Khoa - 54 Nguyễn Lương Bằng - Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Quá trình công tác:

Từ 06/2014 - nay: Giảng viên tại khoa Hóa trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng.

Từ 08/2019 - 01/2020: Postdoc tại trường Đại học Dong-A, Busan, Hàn Quốc.

Từ 04/2015 - 05/2018: Postdoc tại Imperial College London, Luân Đôn, Vương quốc Anh.

Quá trình đào tạo:

Từ 12/2010 - 11/2013: Nghiên cứu sinh tại IFP Energies nouvelles, Rueil-Malmaison, CH Pháp. Chuyên ngành được đào tạo: Hóa lý.

Từ 09/2009 - 09/2010: Học Thạc sĩ tại trường Ecole Centrale de Lille. Chuyện ngành được đào tạo: Xúc tác và Quá trình.

Từ 09/2004 - 06/2009: Học Kỹ sư tại trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Chuyên ngành được đào tạo: Công nghệ Hóa học - Dầu và Khí.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Density estimation for waste cooking oil biodiesel. Tác giả: Nguyen Thi Thanh Xuan, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Huynh Dong. Đại học Đà Nẵng - Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 17 (6). Trang: 21. Năm 2019. (Jun 19 2019 9:48AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Hydrogen storage and release characteristics of polycyclic aromatic by-products for LOHC systems . Authors: Hyojeong Park, Jinho Oh, Thanh-Binh Nguyen, Jung Kyoo Lee . Applied Catalysis A, General. No: 636. Pages: 118583. Year 2022. (May 16 2022 12:24PM)
[2]Article: Thermochemical and kinetic studies of hydrogen abstraction reaction from C16H10 isomers by H atoms. Authors: Dorra Khiri, Sonia Taamalli, Duy Quang Dao, Thanh-Binh Nguyen, Laurent Gasnot, Florent Louis, Ivan Černuśák, Abderrahman El Bakali. Computational and Theoretical Chemistry. No: 1201. Pages: 113257. Year 2021. (Jul 21 2021 10:15AM)
[3]Article: A theoretical study of the potential energy surface for the isomerization reaction of fluoranthene to aceanthrylene: Implications for combustion chemistry. Authors: Thanh-Binh Nguyen, Dorra Khiri, Sonia Taamalli, Laurent Gasnot, Florent Louis, Abderrahman El Bakali, Duy Quang Dao. Computational and Theoretical Chemistry. No: 1196. Pages: 113118. Year 2021. (Dec 18 2020 7:59AM)
[4]Article: Measurements and modelling of the viscosity of six synthetic crude oil mixtures. Authors: J. Álvaro M.S.C. Malta, Claudio Calabrese, Thanh-Binh Nguyen, J.P. Martin Trusler, Velisa Vesovic. Fluid Phase Equilibria. No: 505. Pages: 112343. Year 2020. (Oct 2 2019 5:48PM)
[5]Article: Molecular-size selective hydroconversion of FCC light cycle oil into petrochemical light aromatic hydrocarbons. Authors: Youngseok, Oh; Haeseong, Noh; Hyojeong, Park; Hwayeon, Han; Thanh-Binh, Nguyen; Jung Kyoo, Lee. Catalysis Today. No: 352. Pages: 329-336. Year 2020. (Sep 16 2019 1:41PM)
[6]Article: Theoretical Investigation of the Reaction of Pyrene Formation from Fluoranthene. Authors: Dorra Khiri, Duy Quang Dao, Binh Thanh Nguyen, Laurent Gasnot, Florent Louis, Abderrahman El Bakali. J. Phys. Chem. A. No: 123. Pages: 7491-7498. Year 2019. (Aug 29 2019 3:53PM)
[7]Article: Predicting the viscosity of liquid mixtures consisting of n-alkane, alkylbenzene and cycloalkane species based on molecular description. Authors: Thanh-Binh Nguyen, Velisa Vesovic. Fluid Phase Equilibria. No: 487. Pages: 58-70. Year 2019. (Feb 18 2019 10:37AM)
[8]Presentations: Predicting the viscosity of industrially relevant fluid mixtures by means of molecular approach. Authors: Thanh-Binh Nguyen, Velisa Vesovic. XI IBEROAMERICAN Conference on Phase Equilibria and Fluid Properties for Process Design. Pages: From October 22 to October 25. Year 2018. (Feb 18 2019 11:05AM)
[9]Presentations: Predicting the viscosity of multicomponent liquid mixtures using a molecular approach. Authors: Binh-Thanh Nguyen, Velisa Vesovic. European Conference on Thermophysical Properties. Pages: From September 3 to September 8. Year 2017. (Feb 18 2019 10:45AM)
[10]Presentations: Predicting the viscosity of n-alkane liquid mixtures. Authors: Binh-Thanh Nguyen, Velisa Vesovic. European Symposium on Applied Thermodynamics. Pages: from May 18 to May 21. Year 2017. (Feb 18 2019 10:42AM)
[11]Article: Predicting the viscosity of n-alkane liquid mixtures based on molecular description. Authors: Thanh-Binh Nguyen, Nicolas Riesco, Velisa Vesovic. Fuel (The Science and Technology of Fuel and Energy). No: 208. Pages: 363-376. Year 2017. (Feb 18 2019 10:34AM)
[12]Article: Characterization scheme for property prediction of fluid fractions originating from biomass. Authors: Thanh-Binh Nguyen, Jean-Charles de Hemptinne, Benoit Creton, Georgios M. Kontogeorgis. Energy & Fuels. No: 29. Pages: 7230-7241. Year 2015. (Mar 12 2015 10:06PM)
[13]Article: Improving GC-PPC-SAFT equation of state for LLE hydrocarbons and oxygenated compounds with water. Authors: Thanh-Binh Nguyen, Jean-Charles de Hemptinne, Benoit Creton, Georgios M. Kontogeorgis. Fluid Phase Equilibria. No: 372. Pages: 113-125. Year 2014. (Apr 4 2014 2:30PM)
[14]Article: Sensitivity of PPC-SAFT parameters for the prediction of VLE and LLE properties. Authors: Thanh-Binh Nguyen, Jean-Charles de Hemptinne, Benoit Creton, Georgios M. Kontogeorgis. Récents Progrès en Génie des Procédés (ISSN: 1775-335X; ISBN: 978-2-910239-78-7) - Ed. SFGP - Paris. No: 104. Pages: 1-9. Year 2013. (Apr 4 2014 2:34PM)
[15]Article: GC-PPC-SAFT equation of state for VLE and LLE of hydrocarbons and oxygenated compounds. Sensitivity analysis. Authors: Thanh-Binh Nguyen, Jean-Charles de Hemptinne, Benoit Creton, Georgios M. Kontogeorgis. Industrial & Engineering Chemistry Research. No: 52 (21). Pages: 7014-7029. Year 2013. (Apr 4 2014 2:21PM)
[16]Presentations: Use of non additive hard spheres for the prediction of gas and liquid solubilities. Authors: T.B. Nguyen, J-.C. de Hemptinne, B. Creton, G.M. Kontogeorgis
walgreens prints coupons open free printable coupons
. The International conference "Les sciences du génie des procédés pour une industrie durable"
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Pages: Lyon, France. Year 2013.
(Mar 12 2015 10:23PM)
[17]Presentations: Evaluation of the GC-PPC-SAFT equation of state for VLE and LLE predictions of oxygenated compounds. Authors: T.B. Nguyen, J-.C. de Hemptinne, B. Creton, P. Mougin, G.M. Kontogeorgis. The International Conference InMother
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: Lyon, France. Year 2012.
(Mar 12 2015 10:19PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn