Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,557,803

 Nghiên cứu định lượng hành vi khách quốc tế tại Đà Nẵng và gợi ý cho liên kết phát triển du lịch Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh, Lê Văn Huy, Hà Quang Thơ
Nơi đăng: Hội thảo khoa học cấp Bộ "Liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên; Số: Tháng 04 năm 2009;Từ->đến trang: 229-238;Năm: 2009
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn