Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,882,104

 Bài toán tối ưu mạng lưới nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu dèn ở đô thị Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Lê Nguyên Đình
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Cầu đường Việt Nam, ISSN 1859-459X; Số: 6;Từ->đến trang: 27-33;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày nội dung và phương pháp xây dựng bài toán điều khiển tối ưu mạng lưới nút giao thông bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam. Nội dung bài toán được xây dựng trên nền của lý thuyết điều khiển tối ưu dựa trên phép biến đổi tích hợp bài toán tối ưu điều khiển giao thông của một trục theo kiểu làn sóng xanh và các kết quả khảo sát các đặc trưng cơ bản của dòng xe hỗn hợp nhiều thành phần ở đô thị Việt Nam. Sau khi xây dựng được bài toán tổng quát, các tác giả đã xây dựng một bài toán ở dạng điều khiển mở cho một khu vực có giới hạn số nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong nội thành. Ngoài ra cũng xây dựng một chương trình mô phỏng hoạt động của dòng xe trong mạng lưới để phục vụ việc tính toán điều khiển phối hợp mạng lưới nút giao thông.Các kết quả nghiên cứu bước đầu đã được tính toán thử nghiệm cho mạng lưới đường gồm 20 nút giao thông ở đô thị Đà Nẵng.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
This paper presents the content and methods of formulating the optimal control problem of network intersections with signal lights in urban Vietnam. Content Problem is built on the theory of optimal control based on transformation integrating optimization problem of a traffic control shaft style green wave and the survey results the basic characteristics of mixed traffic flow with many components in urban Vietnam. After setting the general problem, the authors have developed a control problem in the form open for a limited area of singnalized intersections in the inner city. Further, a program that simulates the movement of mixed traffic in the network was built to serve the computing coordinated control network intersections. The initial research results have been calculated for the test road network of 20 intersections in Da Nang.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn