Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,152,866

 Phân tích diễn ngôn tiếng Anh: Hướng tiếp cận khối liệu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hữu Phúc
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống; Số: 11 (241) - 2015;Từ->đến trang: 2-7;Năm: 2015
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu ngôn ngữ trong khoảng ba thập niên qua có xu hướng tập trung vào các thuộc tính tự nhiên, các ứng dụng ngôn ngữ thông qua thực tiễn giao tiếp. Ngữ liệu minh họa cho các nghiên cứu thường được thu thập từ các diễn ngôn xác thực, không có sự can thiệp của các nhà nghiên cứu. Ngôn ngữ học khối liệu, với phương pháp phân tích diễn ngôn dựa trên cứ liệu được thu thập từ ứng dụng thực tế của ngôn ngữ, đã trở thành hướng tiếp cận phổ biến trong nhiều công trình nghiên cứu diễn ngôn tiếng Anh. Bài viết trình bày tổng quan về ngôn ngữ học khối liệu, phương pháp thu thập và xây dựng khối liệu; giới thiệu các công cụ phân tích diễn ngôn như từ khóa, danh mục tần suất sử dụng từ và cấu trúc liên kết; minh họa cách dùng các phần mềm để nghiên cứu một vấn đề cụ thể trong diễn ngôn tiếng Anh bằng phương pháp khối liệu.
ABSTRACT
Language research for the last three decades tends to focus on natural characteristics, practical applications of languages through actual communication. Data used for illustration are often collected from naturally used discourse, without researchers’ intervention. Corpus linguistics, with the method of discourse analysis based on data collected from actual use of language, has become a popular approach in several research on English discourse. This paper presents a general view to corpus linguistics, methods of collecting and building a research corpus; introduces tools for corpus-based analysis such as key words, frequency list and concordance lines; illustrates ways of using software packages for researching a specific issue of English discourse in accordance with the method of corpus-based analysis.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn