Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,815,888

 A corpus-based research on politeness strategies through IF-conditional expressions in the English observer newspaper.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Huu Phuc, Nguyen Minh Duc Thuan
Nơi đăng: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống; Số: 11B (279) 2018;Từ->đến trang: 16-22;Năm: 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong giao tiếp, các biểu thức ngôn ngữ thường được dùng không chỉ chuyển tải thông tin mà còn thể hiện thái độ của người nói đối với nội dung phát ngôn. Bài viết tìm hiểu các biểu thức điều kiện if biểu hiện chiến lược lịch sự trong tờ báo Observer của Anh bằng phương pháp khối liệu. Hai khối liệu chuyên mục báo Business và Review trong tờ báo the Observer phát hành ở Anh năm 2007 được xây dựng nhằm cung cấp dữ liệu cho việc phân tích so sánh. Biểu thức điều kiện if trong tiếng Anh được dùng khá phổ biến để biểu hiện các chiến lược lịch sự trong giao tiếp ngôn ngữ. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt về cấu trúc và ngữ nghĩa của điều kiện if biểu hiện lịch sự trong hai chuyên mục của tờ báo the Observer. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể về tần suất sử dụng các biểu thức điều kiện if để biểu hiện các chiến lược lịch sự âm tính và dương tính giữa hai chuyên mục báo này. Biểu thức điều kiện if trong các bài báo thuộc chuyên mục Business thiên về biểu hiện lịch sự âm tính hơn trong khi đó chuyên mục Review sử dụng nhiều biểu thức điều kiện if biểu hiện chiến lược lịch sự dương tính hơn.
ABSTRACT
In communication, language expressions are used not only to convey information but also to show the speaker’s attitude towards the content of the proposition presented or to hearers. This paper focuses on investigating patterns of if conditionals expressing politeness strategies in the English Observer newspaper with the method of corpus-based analysis. The two research corpora of Business and Review articles in the Observer newspaper issued in the UK in 2007 are designed to provide the data for a comparative analysis. If conditionals in English are popularly used to express politeness strategies in language communication. The results of this research shows that there is no difference between the Business and the Review articles in terms of syntactic and semantic aspects of if conditionals. However, there are significant differences in frequencies of if conditionals used to express negative and positive politeness strategies in the two research corpora. If conditionals in Business articles are more frequently used to express negative politeness strategies while more if conditionals are used to express positive politeness strategies in the Review articles.
[ ngo ngu va doi song 11b (279) 2018.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn