Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,150,259

 Khảo sát cách tiếp nhận của người Việt học tiếng Anh đối với các phương tiện tình thái diễn đạt chiến lược lịch sự.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hữu Phúc
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 6(55) 2012;Từ->đến trang: 143-149;Năm: 2012
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lịch sự trong giao tiếp ngôn ngữ là một phạm trù mang đặc trưng văn hoá. Các dấu hiệu lịch sự trong ngôn từ thường được diễn đạt và tiếp nhận một cách khác nhau qua các ngôn ngữ và nền văn hoá khác nhau. Vì vậy, việc tìm hiểu các dấu hiệu tình thái diễn đạt mức độ lịch sự trong giao tiếp phải được thực hiện trên ngữ liệu thực tế. Trên cơ sở đó, bài viết trình bày kết quả khảo sát mức độ tiếp nhận của người Việt học tiếng Anh đối với các dấu hiệu tình thái diễn đạt chiến lược lịch sự trong phát ngôn của Đại sứ Anh và Mỹ tại Việt Nam. Nghiên cứu được tiến hành bằng phương pháp phân tích khối liệu và khảo sát dữ liệu từ bảng câu hỏi nhằm thảo luận cách sử dụng dấu hiệu tình thái phù hợp khả dĩ để có thể diễn đạt mức độ lịch sự trong giao tiếp lời nói giao văn hoá.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Politeness in language communication is a culture-specific category. Markers of linguistic politeness are differently expressed and perceived in different languages and cultures. Thus, the study of modality markers expressing politeness levels in communication has to be based on authentic data. In this way, this paper presents the results of an investigation into the Vietnamese learners of English in their perception of modality markers expressing politeness strategies in speeches made by British and American ambassadors to Vietnam. The research has been conducted with methods of corpus-based and questionnaire-based analysis to discuss target-like ways of using possible modality markers in order to express various politeness levels in cross-cultural communication.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn