Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,937,047

 Xây dựng văn hóa chất lượng là nền móng cho đổi mới giáo dục đại học bền vững.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Bích Thu
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Kinh tế; Số: số 4(03);Từ->đến trang: 100-108;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chiến lược phát triển của Việt Nam xác định phát triển bền vững là con đường tất yếu là yêu cầu xuyên suốt chiến lược. Phát triển nguồn nhân lực dựa trên sự đổi mới toàn diện nền giáo dục nói chung và đổi mới đào tạo đại học nói riêng là một trong ba khâu đột phá chiến lược được khẳng định trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Đổi mới căn bản và toàn diện đào tạo đại học đã trở thành mệnh lệnh cho toàn thể CBCCVC của ngành. Đổi mới để Việt Nam vươn ra toàn cầu, hội nhập với thế giới, để đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao giúp Việt Nam sánh vai các cường quốc năm châu. Chất lượng giáo dục đại học đang được chuẩn hóa toàn cầu, vì vậy quốc gia nào có nguồn nhân lực mạnh quốc gia đó sẽ mạnh. Đổi mới giáo dục đại học phải đồng bộ với thay đổi văn hóa trong trường đại học. Để giáo dục đại học có chất lượng cao được duy trì bền vững trong Nhà trường nhất thiết phải xây dựng văn hóa chất lượng.
ABSTRACT
Sustainable development is an integral part in the development strategy of Vietnam. Human resource development based on a comprehensive innovation generally and higher education particularly is chosen as one of three breakthrough strategies. The innovation in education including higher education is a must that involves all staff and lecturers in this area. The innovation is for the sake of a better indepth integration into the world economy and of meeting the requirements for a high-quality human resource of Vietnam. The training quality in higher education is standardized. It is undeniable that the countries with qualified human resource will play the dominant role in the world setting. Higher education innovation must be synchronized with the cultural change in universities. For higher education of high quality is sustainable maintained, a quality culture needs to be built.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn