Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TỈNH TRÀ VINH
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Ninh Thị Thu ThủyThS Dương Thị Tuyết Anh
Nơi đăng: The Scientific Journal of Tra Vinh University, 1(4); Số: ISBN: 978-604-60-3149-9;Từ->đến trang: 94 - 105;Năm: 2020
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết mô tả thực trạng phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản của tỉnh Trà Vinh dựa trên các chỉ số về số lượng cơ sở sản xuất, giá trị sản xuất và thị trường xuất khẩu. Đồng thời, các tiềm năng phát triển ngành cũng được khảo sát, phân tích và đánh giá thông qua nguồn nguyên liệu, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, các cơ chế, chính sách và thị trường xuất khẩu. Từ đó, những hạn chế của ngành chế biến thủy sản so với tiềm năng phát triển hiện có của ngành tại địa phương cũng được phân tích và thảo luận. Kết quả nghiên cứu là nguồn tài liệu có thể được sử dụng cho các đề án quy hoạch, phát triển ngành công nghiệp thủy sản và các ngành công nghiệp phụ trợ liên quan
ABSTRACT
Based on indicators of the number of production establishments, production value and the existing export markets, this paper aims to describe the situation of the development of seafood processing industry in Tra Vinh Province. At the same time, the potential of this industry development were also surveyed, analyzed and evaluated through raw materials, infrastructure, human resources, policies and export markets. Then, the limitations of seafood processing industry compared with the existing development potential of this industry in the locality have been analyzed and discussed. Results of the study could be used as a reference for planning development projects of the seafood processing industry and related supporting industries
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn