Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='thuyvtb' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,986,146

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Hội thảo Khoa học Quốc tế "Phát triển năng lực người học trong bối cảnh hiện nay" - Học viện Quản lý Giáo dục - Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trang: 158 - 162. Năm 2015. (Jun 3 2015 3:23PM)
[2]Bài báo: Bài báo “Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh qua hệ thống di tích lịch sử cách mạng ở thành phố Đà Nẵng” đăng Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng số 11 tháng 06 năm 2014. . Tác giả: TS. Vương Thị Bích Thủy - SV. Nguyễn Thị Phường
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 11 (02). Trang: 105-110. Năm 2014.
(Dec 3 2014 3:49PM)
[3]Bài báo: Quan điểm người học là trung tâm và vai trò của người thầy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Tác giả: TS. Vương Thị Bích Thủy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 8(81).2014. Trang: 24. Năm 2014.
(Oct 29 2014 2:52PM)
[4]Tham luận: Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng. . Tác giả: TS. Vương Thị Bích Thủy. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học – năm 2014, Trường Đại học Sư phạm - Đà Nẵng, tháng 4/2014.. Trang: Tr. 188-192. Năm 2014. (Jun 14 2014 9:34AM)
[5]Bài báo: Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng. Tác giả: TS. Vương Thị Bích Thủy*
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 10(83).2014. Trang: 32. Năm 2014.
(Feb 25 2015 2:42PM)
[6]Tham luận: Mối quan hệ giữa Đảng với trí thức và một số vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tác giả: TS. Vương Thị Bích Thủy, ThS. Dương Đình Tùng
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Một số giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức trong cán bộ đảng viên hiện nay; Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: tr.136 - 145. Năm 2012.
(Mar 16 2013 11:29AM)
[7]Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược Trồng người và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: số 3 (02)/2012. Trang: tr. 87-93. Năm 2012. (Jan 2 2011 3:14PM)
[8]Bài báo: Quan điểm của John Dewey "về nền giáo dục tiến bộ" và ý nghĩa hiện thời của nó. Tác giả: TS. Vương Thị Bích Thủy - ThS. Dương Đình Tùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12 (61)/2012. Trang: 135 - 140. Năm 2012. (Jun 21 2013 4:16PM)
[9]Bài báo: Chủ trương hội nhập quốc tế theo nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI . Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1. Trang: 89-95. Năm 2011.
(Mar 12 2013 9:44PM)
[10]Bài báo: Vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ của nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7 (48). Trang: 201 - 205. Năm 2011. (Mar 12 2013 9:25PM)
[11]Bài báo: Tính hai mặt của toàn cầu hoá kinh tế - Cơ hội và thách thức đối với quá trinhg phát triển bền vững ở Việt Nam. Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế APPEND5 "Toàn cầu hoá và những vấn đề Triết học ở châu Á - Thái Bình Dương", Hà Nội - Việt Nam. Năm 2008. (Jan 2 2011 3:07PM)
[12]Bài báo: Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Đại học Đà Nẵng theo học chế tín chỉ. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 21. Trang: 116-122. Năm 2007. (Feb 10 2011 10:44AM)
[13]Tham luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", khoa Mác-Lênin, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Trang: 19-27. Năm 2007. (Feb 10 2011 10:57AM)
[14]Bài báo: Vấn đề tất yếu và tự do trong triết học Đêmôcrit và Êpiquya. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Tạp chí Triết học. Số: 11. Trang: 42-46. Năm 2004. (Feb 10 2011 3:43PM)
[15]Bài báo: Dân chủ hoá đời sống xã hội - động lực phát triển kinh tế. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Lý luận chính trị. Số: 05. Trang: 35-39. Năm 2004. (Feb 10 2011 4:03PM)
[16]Tham luận: Đẩy mạnh quá trình dân chủ hoá đời sống xã hội - giải pháp tích cực nhằm phát huy động lực chính trị - tinh thần trong phát triển kinh tế. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Nguồn lực và chính sách phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam", Trường Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Trang: 95-100. Năm 2004. (Feb 10 2011 4:16PM)
[17]Tham luận: Hội nhập kinh tế quốc tế - cơ hội và thách thức đối với quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Hội nhập kinh tế và phát triển bền vững", Khối các trường Đại học kinh tế toàn quốc tổ chức tại Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 2003.
(Feb 10 2011 4:22PM)
[18]Bài báo: Dân chủ hoá tạo môi trường và động lực cho sự phát triển cá nhân và xã hội. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Triết học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 08. Trang: 13-16. Năm 2003.
(Feb 10 2011 4:28PM)
[19]Bài báo: Bản chất của toàn cầu hoá kinh tế và khả năng hội nhập của Việt Nam. Tác giả: Vương thị Bích Thủy. Tạp chí Lý luận chính trị. Số: 03. Trang: 24-28. Năm 2003. (Feb 10 2011 4:31PM)
[20]Bài báo: Tính tất yếu của công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Tạp chí Triết học. Số: 12. Trang: 10-13. Năm 2002. (Feb 10 2011 4:36PM)
[21]Bài báo: - Vấn đề kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống ở nước ta trong bối cảnh toàn cầu hoá.. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Nghiên cứu lý luận. Số: số 9. Trang: 175-179. Năm 2002. (Dec 31 2010 2:09PM)
[22]Bài báo: Lý luận về tất yếu và tự do trong triết học của C.Mác và Ph.Ăngghen. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Tạp chí Triết học. Số: 06. Trang: 28-30. Năm 2000. (Feb 10 2011 4:55PM)
[23]Bài báo: Vấn đề kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống ở nước ta trong bối cảnh toàn cầu hoá. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Tạp chí Nghiên cứu lý luận
marriage affairs open i want an affair
. Số: 09. Trang: 39-43. Năm 2000.
(Feb 10 2011 5:00PM)
[24]Tham luận: Vấn đề tất yếu và tự do trong tác phẩm Chủ nghĩa duy vật và Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Sức sống của một tác phẩm triết học", Viện triết học - Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia Hà Nội. Năm 2000. (Feb 10 2011 5:06PM)
[25]Tham luận: Một số giải pháp góp phần chuyển hướng nông nghiệp, nông thôn sang nền kinh tế thị trường. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Các giải pháp kinh tế phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, Đại học Đà Nẵng . Trang: 209-214. Năm 1999. (Feb 10 2011 5:11PM)
[26]Bài báo: Vấn đề tất yếu và tự do trong triết học Hêghen. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Tạp chí Triết học. Số: 02. Trang: 47-50. Năm 1998. (Feb 11 2011 10:10AM)
[27]Bài báo: Tư tưởng về mối liên hệ nhân quả, về tất yếu và tự do trong triết học Xpinôda. Tác giả: Vương Thị Bích Thủy. Tạp chí Triết học
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 03. Trang: 48-50. Năm 1997.
(Feb 11 2011 10:13AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn