Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,307,455

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vương Thị Bích Thủy
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", khoa Mác-Lênin, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: ;Từ->đến trang: 19-27;Năm: 2007
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn