Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,899,920

  Chủ trương hội nhập quốc tế theo nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vương Thị Bích Thủy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 1;Từ->đến trang: 89-95.;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn