Trịnh Lê Huyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,681,874

 
Mục này được 775 lượt người xem
Họ và tên:  Trịnh Lê Huyên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/08/1991
Nơi sinh: Đức Thắng - Mộ Đức - Quảng Ngãi
Quê quán Đức Thắng - Mộ Đức - Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Vật Liệu; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Hóa lý thuyết ; Tại: National Chiao Tung University
Dạy CN: Kỹ thuật hóa học (Công nghệ Vật liệu silicat)
Lĩnh vực NC: Hóa lý thuyết và Hóa lý; Bề mặt thế năng của phản ứng hóa học; Động học phản ứng; Vật liệu 2D-TMD
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Engineer Degree, Department of Chemical Engineering, Danang University of Technology, The University of Danang (2009-2014)

Ph.D. Degree, Department of Applied Chemistry, College of Science, National Chiao-Tung University, Taiwan (2015-2020)

Postdoc at Graduate Institute of Applied Physics, National Chengchi University, Taiwan (2020-2022)

Lecturer at Division of Chemical Materials, Faculty of Chemical Engineering, University of Science and Technology, The University of Danang (from 2022 until now).
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Interaction between peptides and an MoS2 monolayer containing a nanopore: First-principles calculations. Authors: Trinh Le Huyen, Chi-Hsuan Lee, Shun-Jen Cheng, Chih-Kai Yang. Chinese Journal of Physics. No: 84. Pages: 486-499. Year 2023. (Aug 11 2023 3:45PM)
[2]Article: Insight into Anticorrosion Mechanism of Ampicillin on Mild Steel in Acidic Environment: A Combined Experimental and Theoretical Approach. Authors: Tuan Dinh, Nguyen Minh Thong , Dinh Quy Huong , T. L. Huyen, Tran Duc Manh , Phan Tu Quy , Tran Xuan Mau ,and Pham Cam Nam. Journal of Chemistry. No: 26. Pages: 1-12. Year 2021. (Oct 13 2022 3:37PM)
[3]Article: Another look at the structure of the (H2O)n•־ system: water anion vs. hydrated electron. Authors: Trinh Le Huyen, Long Van Duong, Devashis Majumdar, Jerzy Leszczynski & Minh Tho Nguyen. Structural Chemistry. No: 32. Pages: 655–665. Year 2021. (Oct 13 2022 3:09PM)
[4]Article: The radical scavenging activity of abietane diterpenoids: Theoretical insights. Authors: Nguyen Minh Tam, Nguyen Minh Thong, T. L. Huyen, Quan V. Vo, and Adam Mechler.. J. Mol. Graphics Modell. No: 105. Pages: 07892. Year 2021. (Oct 13 2022 3:11PM)
[5]Article: A Theoretical Study of the Kinetics of the Gas-Phase Reaction between Phenyl and Amino Radicals. Authors: T. V. Pham, Hoang T. T. Trang, Trinh Le Huyen, Tue Ngoc Nguyen.. ACS Omega. No: 5(2). Pages: 1277-1286. Year 2020. (Oct 13 2022 3:15PM)
[6]Article: Functionalization and antioxidant activity of polyaniline–fullerene hybrid nanomaterials: a theoretical investigation. Authors: Nguyen Minh Thong, Quan V. Vo, Trinh Le Huyen, Mai Van Bay, Nguyen Nho Dung, Pham Thi Thu Thao, Pham Cam Nam. RSC Advances. No: 10. Pages: 14595-14605. Year 2020. (Oct 13 2022 3:17PM)
[7]Article: Ab Initio Chemical Kinetics for Nitrogen Tetroxide Reactions with 1,1- and 1,2- Dimethylhydrazines. Authors: Trinh Le Huyen, P. Raghunath, M. C Lin. Propellants, Explosives, Pyrotechnics. No: 45(9). Pages: 1478-1486. Year 2020. (Oct 13 2022 3:21PM)
[8]Article: A thermodynamic and kinetic study of the antioxidant activity of natural hydroanthraquinones. Authors: Quan V. Vo, Nguyen Minh Thong, Trinh Le Huyen, Pham Cam Nam, Nguyen Minh Tam, Nguyen Thi Hoa and Adam Mechler.. RSC Advances. No: 10. Pages: 20089-20097. Year 2020. (Oct 13 2022 3:22PM)
[9]Article: Quantum Chemical Modeling of Spontaneous Reactions of N2O4 with Hydrazines in CCl4 Solution at Low Temperature. Authors: Trinh Le Huyen, P. Raghunath, M. C Lin. Computational and Theoretical Chemistry. No: 1188. Pages: 112951. Year 2020. (Oct 13 2022 3:24PM)
[10]Article: A Computational Study on the Redox Reactions of Ammonia and Methylamine with Nitrogen Tetroxide. Authors: H. Phuong Trac, Trinh Le Huyen, and Ming-Chang Lin. J. Phys. Chem. A. No: 124(48). Pages: 9923–9932. Year 2020. (Oct 13 2022 3:28PM)
[11]Article: The antioxidant activity of natural diterpenes: theoretical insights. Authors: Quan V. Vo, Nguyen Minh Tam, Le Trung Hieu, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong, Trinh Le Huyen, Nguyen Thi Hoa and Adam Mechler.. RSC Advances. No: 10. Pages: 14937-14943. Year 2020. (Oct 13 2022 3:19PM)
[12]Article: A model study on the mechanism and kinetics for the dissociation of water anion. Authors: Trinh Le Huyen, L. V. Duong, M. T. Nguyen, M. C. Lin.. International Journal of Chemical Kinetics. No: 51(8). Pages: 610-617. Year 2019. (Oct 13 2022 3:30PM)
[13]Article: Ab Initio Chemical Kinetics for Hypergolic Reactions of Nitrogen Tetroxide with Hydrazine and Methyl Hydrazine. Authors: Trinh Le Huyen, P. Raghunath, M. C Lin. Computational and Theoretical Chemistry. No: 1163. Pages: 112505. Year 2019. (Oct 13 2022 3:31PM)
[14]Article: A model study on the mechanism and kinetics for reactions of the hydrated electron with H3O+ and NH4+ ions. Authors: Trinh Le Huyen, T. V. Pham, M. T. Nguyen and M. C. Lin. Chemical Physics Letters. No: 731(16). Pages: 136604. Year 2019. (Oct 13 2022 3:32PM)
[15]Article: Theoretical Study for Exploring the Diglycoside Substituent Effect on the Antioxidative Capability of Isorhamnetin Extracted from Anoectochilus roxburghii. Authors: Nguyen Minh Thong, Quan V. Vo, Trinh Le Huyen, Pham Cam Nam.. ACS Omega. No: 4(12). Pages: 14996-15003. Year 2019. (Oct 13 2022 3:34PM)
[16]Article: Antioxidant activities of [60] fullerene derivatives from chalcone, flavone andflavanone: A ONIOM approach via H-atom and electron transfer mechanism. Authors: Nguyen Minh Thong; Duy Quang Dao; T. Chinh Ngo; Trinh Le Huyen, Pham Cam Nam. Chemical Physics Letters. No: 652(16). Pages: 56-61. Year 2016. (Oct 13 2022 3:35PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn