Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,559

 Kế toán quản trị môi trường và vận dụng ở Việt Nam
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Mỹ Châu
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN,Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 7-13;Từ->đến trang: 9-16;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Môi trường và sự phát triển kinh tế luôn là vấn đề quan tâm của các quốc gia. Nếu đặt mục tiêu phát triển kinh tế cao đồng nghĩa với việc sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên, khả năng xảy ra sự ô nhiễm từ các chất thải công nghiệp là rất lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển bến vững của môi trường và ngược lại. Do đó, các quốc gia cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Để giải quyết được điều đó, một số nước trên thế giới đã đưa kế toán quản trị môi trường vào áp dụng cho các doanh nghiệp. Bài viết nghiên cứu về kế toán quản trị môi trường, các dạng chi phí, khoản thu nhập liên quan đến môi trường, các nguyên tắc xác định chi phí môi trường, các bước thực hiện của kế toán quản trị môi trường, điều kiện và một số giải pháp vận dụng ở Việt Nam.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
Environmental and economic developments are always the major concerns for all the countries. If we set high goals for economic development. This also means that the use of natural resources will increase and the likelihood of pollution from industrial waste also rises, which affects sustainable developments of the environment and vice versa. Therefore, all the nations must regulate the links between developing economy and protecting the environment. To resolve this, some countries all over the world have applied environmental management accounting to business. This article is concerned with the study on environmental management accounting, different types of costs, incomes relating to the environment, principles to determine environmental costs, steps to implement environmental management, and conditions as well as ways of application in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn