Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,774

 Kế toán trách nhiệm và vận dụng kế toán trách nhiệm trong các trường đại học ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Mỹ Châu
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHĐN; Số: 12{85}/2014;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nâng cao chất lượng đào tạo, tạo dựng thương hiệu, giữ vững uy tín, đổi mới giáo dục để hội nhập sâu rộng trong các lĩnh vực đào tạo là mục tiêu của các trường đại học, cao đẳng hiện nay (gọi chung là các trường đại học). Để đạt được mục tiêu đề ra các nhà quản trị cấp cao cần hoạch định chiến lược, lên kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Hơn nữa người đứng đầu đơn vị không thể thâu tóm và phát huy được nâng lực ở tất cả các lĩnh vực, các bộ phận mà cần có sự phân quyền để quản lý hiệu quả. Sự phân quyền và kiểm soát là nội dung cơ bản của kế toán trách nhiệm (KTTN), đã được nghiên cứu nhiều và vận dụng tại các doanh nghiệp trên thế giới. Bài báo đề cập đến các quan điểm về KTTN, nội dung cơ bản của KTTN và vận dụng KTTN trong các trường đại học.
ABSTRACT
Improving the educational quality, creating trademarks, maintaining prestige and reforming education in order to integrate into all educating aspects of all universities are the main goals of all universities and colleges. To achieve the planned targets, senior managers need to make strategies and plan specific schemes. Moreover, the head of an entity cannot take over and prove the ability in all aspects and sections without decentralization to control efficiently. Decentralization and controlling are underlying theories of responsibility accounting, which have been thoroughly researched and applied in many worldwide businesses. This paper mentions several perspectives, underlying theories and the applications of responsibility accounting in Vietnam universities
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn