Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giáo trình điện tử môn học Kế toán quản trị
marriage affairs open i want an affair
Chủ nhiệm:  ThS. Trần Thị Mỹ Châu
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Ths. Nguyễn Văn Bình
Số: T2009-07-07 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

- Xây dựng bộ giáo trình điện  tử môn học Kế toán quản trị gồm :

       + bài giảng điện tử

       + giáo trình điện tử       

       + tài liệu tham khảo

       + bài tập

- Giáo trình điện tử môn học Kế tóan quản trị  sử dụng cho giáo viên giảng dạy tại trường và làm tài liệu tham khảo cho sinh viên tự học có hiệu quả. Giáo trình có thể xuất bản trên website của trường cho đông đảo sinh viên có thể sử dụng để học tập và tham khảo.


 

        - Sản phẩm của đề tài là đĩa CD giáo trình điện tử mang đầy đủ nội dung trên

      

walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn