Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Potential pancreatic lipase inhibitory activity of phenolic constituents from the root bark of Morus alba L.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ha MT, Tran MH, Ah KJ, Jo KJ, Kim J, Kim WD, Cheon WJ, Woo MH, Ryu SH, Min BS.
Nơi đăng: Bioorg Med Chem Lett.; Số: 26(12);Từ->đến trang: 2788-2794;Năm: 2016
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Detailed phytochemical investigation from the root bark of Morus alba resulted in the isolation of eleven new compounds, including seven 2-arylbenzofuran derivatives (morusalfurans A-G), three flavonoids (morusalnols A-C), and one geranylated stilbene (morusibene A), as well as 22 known compounds. The structures of the identified compounds were elucidated based on a comprehensive analysis of spectroscopic data and Mosher's method. Compounds 2, 3, 6-8, 11, 23, 24, and 29 showed potent inhibition of PL in comparison with the positive control treatment (orlistat, IC50=0.012μM), with IC50 values ranging from 0.09 to 0.92μM.
ABSTRACT
Detailed phytochemical investigation from the root bark of Morus alba resulted in the isolation of eleven new compounds, including seven 2-arylbenzofuran derivatives (morusalfurans A-G), three flavonoids (morusalnols A-C), and one geranylated stilbene (morusibene A), as well as 22 known compounds. The structures of the identified compounds were elucidated based on a comprehensive analysis of spectroscopic data and Mosher's method. Compounds 2, 3, 6-8, 11, 23, 24, and 29 showed potent inhibition of PL in comparison with the positive control treatment (orlistat, IC50=0.012μM), with IC50 values ranging from 0.09 to 0.92μM.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn