Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu tổng hợp coban(II) stearat
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Văn Cương, Trần Mạnh Lục*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(98).2016;Từ->đến trang: 89;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đã tìm được điều kiện tối ưu cho phản ứng tổng hợp coban(II) stearat là: coban (II) stearat được tổng hợp qua 2 giai đoạn: Giai đoạn một: cho 2,84g (0,1mol) axit stearic phản ứng với 30ml dung dịch NaOH 0,5M và 120ml nước cất được sản phẩm natri stearat. Phản ứng tiến hành trong pha lỏng ở nhiệt độ 80°C, có khuấy trong thời gian 30 phút. Sản phẩm rắn của giai đoạn này được lọc và rửa bằng nóng để loại bỏ NaOH dư. Giai đoạn hai: stearat natri phản ứng với 15ml dung dịch co(II) clorua 0,5M và 135ml nước cất. Nhiệt độ tiến hành phản ứng là 90°C trong thời gian 40 phút. Sản phẩm coban(II) stearat của giai đoạn hai được lọc rửa bằng nóng để loại bỏ NaCl. Sau cùng, sản phẩm rắn được làm khô ở 60°C trong thời gian 2 giờ. Đặc tính của coban(II) stearat được đánh giá qua phổ IR, ảnh SEM, phô EDX và phổ DTA/TGA.
ABSTRACT
The optimal condition for synthesizing cobalt(II) stearate compound from stearic acid and coban(II) salt with the highest yield is found to go through 2 steps of reactions: In the first step: 2.84g (0.01mol) stearic acid reacts with 30 ml solution of sodium hydroxide 0.5 M and 120ml still water to produce sodium stearate. The reaction takes place in liquid phase at 80°C under agitation for 30 minutes. The solid product is then filtered and washed with hot water to separate sodium hydroxide. In the second steps: The sodium stearate reacts with 15ml solution of cobalt(II) chloride 0.5M and 120ml still water to produce cobalt(II) stearate. The reaction temperature is maintained at 90°C with continuous stirring for 40 minutes. The solid product in the second step is filtered and washed with hot water to separate sodium chloride. The solid product is then dried at 60°C for 2 hours. Characteristics of cobalt(II) stearate are evaluated by IR, SEM/EDX and DTA/TGA.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn