Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,395

 Nghiên cứu ứng dụng polyme siêu hấp phụ nước làm chất giữ ẩm trên mẫu đất cát vùng ven biển Liên Chiểu – Thuận Phước Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Mạnh Lục*
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học; Số: 54(6e1).2016;Từ->đến trang: 131-136;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Water super absorbent polymers (WSAP) were prepared by grafting acrylic acid on tapioca starch them crosslinking with epiclohydrin. The product is hydrogel material that has the water absorbing capacity 352 time compared to the original amount. The physiochemical features of the starch and water super absorbent polymers were evaluated by IR, SEM, and TG/DTA. The water super absorbent polymer material was applied to the samples sand soil found near the Lien Chieu-Thuan Phuoc branch, Danang city. The results showed the use of moisture absorbing substance can increase the soil’s moisture significantly. This moisture absorbing substance can be used for agriculture at the depth of 5-20 cm from the surface, with the amount 1g for 2.0 kg of soil.
[ 2017\2017m04d027_15_41_30Bai_dang_trong_Tap_chi_hoa_hoc_So_54(6e1).2016.docx ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn