Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,872

  Isolation of Stigmasterol from Methanolic Extract of stem and foliageof Abrus precatorius Linn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Minh Khôi, Trần Mạnh Lục*
Nơi đăng: TTHE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.; Số: 12(109).2016;Từ->đến trang: 39-42;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
Abrus precatorius Linn. belongs to Fabaceae family. Its aerial parts are used for treating certain health problems like leucorrhoea, gonorrhoea, diarrhoea and dysentery. The purpose of this study is to identify, isolate and determine structure of isolated compound from the stem and foliage of red form of Abrus precatorius Linn which are collected from the Dai Loc District, Quang Nam Province, Vietnam. To isolate the compound, the dried stem and foliage powder of Abrus precatorius Linn are extracted with methanol at room temperature and the solvent is recovered under low pressure to obtain crude methanol extract. Crude methanol extract is extracted again with dichloromethane and the solvent is recovered under low pressure to obtain crude dichloromethane extract. The isolated compound is purified from crude dichloromethaneextract by silica gel column chromatography. The structure of the isolated compound is determined as Stigmasterol by IR, 1H-NMR, 13C-NMR and GC.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn